Hjemløshed og bolig

Der er forskellige botilbud, herberger, væresteder og natcafeer til mennesker, som er hjemløse. Nogle få væresteder henvender sig specifikt til grønlændere. De øvrige tilbud henvender sig til alle voksne, som har sociale problemer.


Sagsbehandleren kan hjælpe dig med at finde et sted at bo

Hvis du er boligløs og har brug for hjælp til at finde en bolig, skal du som det første kontakte din sagsbehandler. Sagsbehandleren har pligt til at hjælpe med at finde husly (Servicelovens § 80). Ofte vil sagsbehandleren ikke anvise en lejlighed, men ophold mod betaling på et pensionat eller et hotel. Hvis du har andre sociale problemer end boligløshed, kan sagsbehandleren hjælpe med et midlertidigt ophold på et forsorgshjem, et herberg eller en beskyttet bolig (Serviceloven § 110).

Har du ikke en permanent bolig, og har du i øvrigt andre sociale problemer end boligløshed, kan du bede sagsbehandleren om at få udarbejdet en handleplan (Servicelovens § 141). Du kan bede sagsbehandleren om, at en del af handleplanen skal handle om, hvordan du på sigt får en permanent bolig.

Herberger, natcafeer, boformer

Herunder kan du læse om forskellige tilbud som herberger, natcafeer og  boformer. Du kan finde de tilbud, der er i din by under ‘Indsatser i Danmark‘.

Herberger hvor du selv kan henvende dig/dag til dag visitation

Herberger tilbyder et midlertidigt ophold for personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende behandling. Optagelse i herberget kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelsen om optagelse. Du betaler for opholdet, og beløbet er fastsat af herberget (Servicelovens § 110).

Natcafeer hvor du selv kan henvende dig/ingen visitation

I landets større byer er der natcafeer for socialt udsatte mennesker, hvor du kan komme om natten for at sove, få en kop kaffe, få vasket sit tøj, få et bad m.m. Natcafeerne har typisk åben fra kl. ca. 23:30 til kl. ca. 7:00. Du kan opholde dig anonymt på natcafeerne, og de fungerer efter et først til mølle princip. Det vil sige, at de først ankomne, får de ledige (sove)pladser. Det er gratis at benytte natcafeerne.

Væresteder hvor du selv kan henvende dig/ingen visitation

I landets større byer er der væresteder/varmestuer for socialt udsatte mennesker. De har typisk åbent i dagtimerne på hverdage. På de forskellige væresteder er der en lang række tilbud. Der er nogle væresteder, som er specifikt for grønlændere. Det er gratis at benytte værestederne.

Boformer kommunen kan henvise dig til/længerevarende visitation

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Du betaler for opholdet, beløbet er fastsat af boformen (Servicelovens § 107).

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Du betaler for opholdet, prisen fastsættes med udgangspunkt i bygningens omkostninger (Servicelovens § 108).

Krisecentre hvor du selv kan henvende dig/dag til dag visitation

Krisecentre er midlertidige  botilbud til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Du kan komme på krisecenter ved selv at henvende dig eller efter henvisning fra offentlige myndigheder. Du kan rette henvendelse til krisecentret uden at blive registreret. Dermed respekteres retten til anonymitet. Lederen træffer afgørelse om optagelse. Du betaler for opholdet, og beløbet fastsættes af krisecenteret ( Servicelovens § 109). Du kan under et ophold på krisecenter være ledsaget af dine børn.

Se en liste over mange af landets kvindekrisecentre på Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) hjemmeside

Hvordan finder du selv en lejlighed

Boligsituationen er presset i stort set alle større byer i Danmark, hvilket kan gøre det svært at finde en bolig, som ikke er alt for dyr. Det kan være lettere og billigere at finde et lejet værelse end en lejlighed, men på et lejet værelse vil du ofte komme til at bo tæt op ad andre og dele toilet og køkken med mennesker, som kan have svært ved at acceptere misbrug, larm m.m. I en lejlighed er der ligeledes en husorden, som skal overholdes.

Hvis du selv vil søge efter lejlighed eller værelse, kan du blive skrevet op til en lejlighed hos et privat udlejningsfirma, eller du kan kigge efter værelse/lejlighed i forskellige aviser. Du skal være opmærksom på, at der i de større byer kan være lang ventetid på en lejlighed hos de private udlejningsfirmaer, og at de annoncerede værelser og lejligheder i avisen, hurtigt bliver lejet ud.

Læs mere

Læs mere om hjemløshed og rapporter om hjemløshed og bolig