Printlogo for Udsatte Grønlændere

Kultur og sprog


Nordatlantens Brygge

Nordatlantens Brygge er et kulturhus, hvor du kan opleve nordatlantisk kultur, forskning og erhverv. Her mødes mennesker fra Nordatlanten, Danmark og resten af verden og inspirerer hinanden.

Den moderne qivittoq: En tilstand af permanent midlertidighed

Mille Schiermacher,  2010

Er der ligheder er der mellem det grønlandske begreb qivittoq (at gå til fjelds) og de grønlændere, der er socialt udsatte i Danmark?

Move on

Julie Edel Hardenberg, Milik Publishing, 2008

I Move on har den grønlandske kunstner Julie Edel Hardenberg har taget kontakt til en lang række mønsterbrydere – forstået som mennesker, der har været i stand til at bryde med de negative mønstre, der har præget deres opvækst.

Den svære samtale

Jakob Arnbjerg
Download Den svære samtale

Kunsten at knække kulturelle koder

Tina Hjulmann Meldgaard, Socialt Udvilingscenter SUS

På netværksdagene for projekt “Vidensformidling og udvikling af indsatsen omkring socialt udsatte grønlændere” i september 2007 gennemførte deltagerne kulturspilet DaJa DaJa. Målet med spillet var at få større indblik i, hvad der sker i et kulturmøde.
Download Kunsten at knække kulturelle koder

Grønlandsk kultur og identitet

Irene Munk, 2004

Irene Munk, dansk psykolog født og opvokset på Grønland fortæller i et oplæg holdt i Det Grønlandske Hus i Ålborg i 2004, om hvordan man, som sagsbehandler, læge, projektmedarbejder eller lignende, bør møde socialt udsatte grønlændere – det handler om nærvær, oprigtighed og om at møde mennesket foran én.
Download Irene Munks oplæg

Sprog er mere end et praktisk redskab

Susanne Bartram, antropologistuderende og praktikant i værestedet Napifik.

Sprog er generelt et væsentligt tema, når man diskuterer den sociale indsats for socialt udsatte grønlændere. På den ene side anerkender man behovet for og retten til at udtrykke sig på det sprog den enkelte behersker bedst. Det er for manges vedkommende grønlandsk, og derfor understreges vigtigheden af eventuel tolkebistand. På den anden side betragtes gode danskkundskaber som en faktor, der mindsker udsatheden, og som et integrationsfremmende redskab, der kan styrke den enkeltes mulighed for at navigere i, og interagere med det omkringliggende samfund.
Download Sprog er mere end et praktisk redskab

Grønlændernes danske sprog

Pavia Mörch

Læs Pavia Mörchs indlæg om hvordan danskundervisningen skal forbedres, så udsatte personer kan få et større udbytte af den.
Download Læs Grønlændernes danske sprog

Lad ikke de sociale problemer drukne i et spørgsmål om etnicitet

Interview med gadeplanskoordinator i København, Kim Rydahl

Download Lad ikke de sociale problemer drukne i et spørgsmål om etnicitet

Working Lab Greenland

I grønlandsk kultur er det sanserne, følelserne og det kropslige, som danner udgangspunkt for læringen. En række undervisere ved pædagoguddannelsen Peter Sabroe i Århus spurgte derfor: hvorfor ikke tage udgangspunkt i grønlændernes måde at erfare og lære på, så de kan lære på en måde, som ligger tættere på dem selv? En af underviserne, Gert Søndergård, skulle lave kurser for ansatte i døgninstitutioner, der arbejder med udsatte børn og unge i Grønland og han fik den idé at kontakte dramaunderviserne på seminariet. De blev hurtigt enige om, at de kunne bidrage med noget –  de ville sætte det visuelle og det konkrete i højsædet.
Se filmen Working Lab Greenland og download Evalueringen af Ressourcepersonuddannelsen i Grønland

Når kulturen går i kroppen: “Halve grønlændere” som begreb og fænomen

Sørensen, Bo Wagner, Antropologi nr. 35/36, 1997
Kulturforskelle, kulturel identitet, etnisk identitet, Grønland.

Bevægelser mellem Grønland og Danmark. Etnicitet, følelser og rationalitet i migration

Sørensen, Bo Wagner, Antropologi nr. 28, 1993
Migration, etnisk identitet, indvandrere, udvandrere, samfund.

Grønlændere mellem to kulturer

Tuxen, Vibeke og Aage Rasmussen, Stofskifte nr. 19, 1989
Mindretal, etniske minoriteter, grønlændere, samfund, Danmark.

Stødpude mellem to kulturer: Prisen for danskhed. Interview med Jeanette Ulnits, Henriette og Tine Bryld

Ulnits, Jeanette, Socialrådgiveren nr. 20, 2000
Integrationen af grønlændere halter.