Printlogo for Udsatte Grønlændere

Sprog og tolkebistand

Mange af de socialt udsatte grønlændere, der kommer til Danmark i dag, har problemer med det danske sprog.


Nedprioritering af dansk i Grønland – indtil 2003

Der flytter flere grønlændere til Danmark i dag end tidligere. Samtidig har mange af de grønlændere, der kommer til Danmark i dag, større problemer med det danske sprog end tidligere (Togeby 2002). Årsagen til dette er, at der i en periode (1979-2003) har været en prioritering af det grønlandske sprog på bekostning af blandt andet dansk i forbindelse med hjemmestyrets overtagelse af folkeskoleområdet i 1979. Prioriteringen af grønlandsk skal forstås som et modtræk til den massive “danisering” af Grønland i årtierne forinden, der en overgang stærkt truede det grønlandske sprog.

Siden 2003 er der blevet undervist på både grønlandsk og dansk i folkeskolen i Grønland.

Forståelsesproblemer

Danske myndigheder, det være sig politi, retsvæsen, sundhedsvæsen og socialcentre, er tilbøjelige til at opfatte grønlænderes danske statsborgerskab så bogstaveligt, at de bliver betragtet som danskere også i sproglig og kulturel henseende. Det betyder, at grønlændernes behov for tolkebistand og sprogundervisning ofte ikke tilgodeses. Grønlænderne er heller ikke selv opmærksomme på deres sproglige behov og forlanger ikke tolkebistand, selv i tilfælde hvor det er absolut påkrævet. Danske myndigheder går ofte ud fra, at den grønlandske klient har almindeligt dansk samfundskundskab og gør sig sjældent klart, at grønlændere i mange tilfælde ikke kender det danske samfunds komplicerede konstruktion, den geografiske placering af byer og institutioner, arbejdsdelingen mellem offentlige myndigheder, osv.

Misforståelser

Ofte opfatter den danske myndighedsperson grønlændernes tilbageholdenhed i diskussioner som accept og forståelse af det sagte, hvor der her blot er tale om en grønlandsk høflighedsnorm overfor en overvældende dansk talestrøm. Efterfølgende kan den grønlandske klient have en adfærd, der er stik imod, hvad den danske myndighedsperson opfattede som aftalt.

Anbefaling af tolkebistand

Det påpeges derfor fra flere steder, at der er behov for tolkebistand i forbindelse med kontakt til socialforvaltningen, sygehuse o. lign. OG det anbefales at der gives generet mulighed for tolkebistand i lighed med den, der tilbydes flygtninge/indvandrere (Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark, Socialministeriet 2003).

Læs mere om tolkebistand

Danskundervisning

I henhold til bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., nr. 1010 af 16. august 2010, er det muligt for grønlændere at modtage danskundervisning. Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde undervisning.

Erfaringer viser dog, at det kan være vanskeligt for socialt udsatte grønlændere at passe ind i de eksisterende tilbud om danskundervisning.

Læs mere

Find artikler m.m. om kultur og sprog