Printlogo for Udsatte Grønlændere

Åben Rådgivning i sociale spørgsmål, Aalborg

Kort beskrivelse af tilbud

Åben Rådgivning er et tilbud om vejledning og rådgivning i sociale spørgsmål til grønlændere, som opholder sig i Danmark, og som har svært ved at finde rundt i det sociale system. Mange nytilkomne grønlændere har vanskeligt ved at etablere sig i Danmark. De føler sig ensomme, har problemer med sproget og med at finde arbejde. Herudover har mange problemer misbrug. I den åbne rådgivning tilbyder socialfaglige konsulenter hjælp til at navigere i det danske samfund og det sociale system samt hjælp til tolkning og til at forstå breve fra det offentlige. Socialkonsulenterne kan ved behov bistå en borger i kontakten til myndigheder og hjælpe med juridiske eller sociale spørgsmål. Konsulenterne kan også hjælpe med at skabe kontakt til andre grønlændere i Danmark. Man kan ringe eller møde fysisk op i Det Grønlandske Hus Aalborg. Åben Rådgivning er forankret i Aalborg, men dækker hele Region Nordjylland. Socialkonsulenterne tager ud til borgere i hele regionen, hvis en borger eller en kontaktperson ringer og ønsker dette.

Medarbejderne i den åbne rådgivning arbejder ud fra, at hjælpen skal have et integrerende sigte, så brugerne af tilbuddet med tiden selv bliver i stand til at håndtere kontakten til det offentlige og bliver selvhjulpne.

Den åbne rådgivning yder også konsulentbistand til kommuner og andre offentlige myndigheder i sociale spørgsmål vedrørende borgere, når det er vigtigt at have kendskab til borgernes kulturelle baggrund for at kunne yde en konstruktiv hjælp.  Det kan fx handle om at støtte borgerne i at bruge offentlige digitale løsninger, som ikke findes i Grønland, samt forståelsestolkning af det danske sprog.

Samarbejdspartnere, eksempelvis rådgivere fra jobcentret, kan gennem den åbne rådgivning få formidlet en støtteperson eller en tolk til grønlandske borgere med behov for særlig støtte eller hjælp til tolkning. Ved at yde rådgivning til kommuner og offentlige myndigheder udbredes kendskabet til og forståelsen for grønlandsk kultur og grønlandske borgere. Det er med til at forbedre den samlede sociale indsats omkring målgruppen.

Tilbuddet hører under Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Teori og viden

Praksis i Åben Rådgivning har afsæt i en anerkendende tilgang med fokus på, hvad der virker for borgeren. Den anerkendende tilgang handler om at møde borgeren ligeværdigt og have blik for borgerens ressourcer. Derudover arbejder man ud fra det pædagogiske princip om hjælp til selvhjælp. Så borgeren undervejs opsamler viden og erfaringer i kontakten med Åben Rådgivning, som ruster ham eller hende til selv at opsøge og håndtere kontakt til offentlige myndigheder og systemer fremover.

Praksis baserer sig desuden på erfaringer og viden fra Det Grønlandske Hus, Aalborgs egne tilbud samt samarbejder med andre institutioner inden for feltet, herunder Kofoeds Skole samt Bo- og Gadeteamet i Aalborg Kommune. Ligeledes har man inddraget erfaringer fra en bred vifte af offentlige og private tilbud samt et netværk af aktører, der arbejder med socialt udsatte grønlændere.

Virkning

Åben Rådgivning vurderer ud fra egne erfaringer, at praksis virker positivt på målgruppen og deres støttebehov. Særligt kendskabet til borgernes grønlandske kultur, baggrund og støttebehov vurderes at være essentielt for virkningen af praksis. Åben Rådgivning får hvert år op mod 1000 henvendelser fra borgere, der søger rådgivning, hvilket rådgivningen anser som en indikator for, at praksis modsvarer målgruppens behov for støtte.

Det Grønlandske Hus udgiver en årsrapport om Åben Rådgivning. Rapporten gør status på praksis og gør op, hvor mange borgere som benytter sig af tilbuddet, og hvorfor de henvender sig. Således samles systematisk op på, om rådgivningen er relevant for målgruppen, og om de benytter tilbuddet.

Der er ikke foretaget intern eller ekstern evaluering og undersøgelse af virkningen af rådgivningen.

Beskrivelse af praksis

Der er beskrivelser af udvalgte dele af praksis, herunder hvilke overordnede problematikker socialkonsulenterne i Åben Rådgivning yder hjælp og vejledning til, samt hvilke overordnede støttebehov borgerne, der henvender sig, har.

Praksis er beskrevet på en måde, hvor andre vil få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Udover information på Det Grønlandske Hus Aalborgs hjemmeside findes der interne dokumenter, der beskriver praksis.

Mål

Det overordnede formål med praksis er at understøtte integrationen af grønlandske borgere, som flytter til Region Nordjylland. Herunder er målsætningen, at borgerne skal kunne skabe betingelser for at få et liv, som de selv finder værdigt.

Borgernes livssituation og afsæt for at søge rådgivning er ofte forskellig, og den enkeltes udvikling i forhold til målsætningen varierer. Borgernes udvikling i forhold til den overordnede målsætning vurderes derfor ikke.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår på personalemøder i Det Grønlandske Hus Aalborgs socialafdeling samt ved personalemøder for hele Det Grønlandske Hus Aalborg, hver 14. dag. På møderne evaluerer medarbejderne løbende kvaliteten i rådgivningen og drøfter konkrete dilemmaer i forhold til rådgivning af borgerne. Faglig refleksion foregår derudover ved supervision af medarbejderne i den åbne rådgivning.

Samarbejde på tværs

Der er en mundtlig aftale for tværfagligt samarbejde mellem Åben Rådgivning og de andre afdelinger i Det Grønlandske Hus Aalborg. Medarbejderne i den åbne rådgivning kan henvende sig til de andre tilbud i huset, eksempelvis uddannelsesvejledning eller et ungdomstilbud, hvis en borger ønsker det.

Der er også en mundtlig aftale for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere med henblik på at understøtte brobygningen mellem borgeren og de danske myndigheder. Dette indebærer et samarbejde med forskellige instanser i Aalborg Kommune, herunder jobcenteret og ydelsescenteret, særligt når der er brug for bistand til samtaler med myndigheder.

Fælles for internt og eksternt samarbejde i den åbne rådgivning er, at koordineringen af indsatsen tager afsæt i borgerens behov og ønsker til støtte og rådgivning.

Opsamling

Teori og viden: Åben Rådgivnings arbejde bygger på en anerkendende tilgang til borgeren samt på et pædagogisk princip om hjælp til selvhjælp.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra tilbuddets egne erfaringer. Der er ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser er tilgængelige på tilbuddets hjemmeside samt i interne dokumenter.

Mål for borgerne: Målet er klart og borgernes udvikling vurderes individuelt i forhold til de mål, der er opstillet for praksis.

Faglig refleksion: Foregår på personalemøde for henholdsvis socialafdelingen og for hele Det Grønlandske Hus Aalborg samt ved supervision af medarbejderne i socialafdelingen.

Samarbejde på tværs: Sker efter mundtlig aftale internt i organisationen samt efter mundtlig aftale med eksterne samarbejdspartnere.