Printlogo for Udsatte Grønlændere

Åben Rådgivning i sociale spørgsmål, Aarhus

Kort beskrivelse af tilbud

Åben Rådgivning er et rådgivningstilbud på grønlandsk og dansk til grønlændere i Danmark. Der ydes støtte og rådgivning i sociale spørgsmål, både enkeltstående spørgsmål og i længere forløb med støtte, fx hvis en bruger er i gang med at søge en social ydelse og skal have støtte til kontakten med en sagsbehandler.

Man kan henvende sig telefonisk eller fysisk i Åben Rådgivning. Rådgivningen kan foregå anonymt, hvis brugeren ønsker det. De socialfaglige konsulenter i Åben Rådgivning tilbyder at bistå i kontakten til myndigheder og ved møder mellem brugeren og myndighedspersoner. Således har Åben Rådgivning en brobyggende funktion i forhold til målgruppen og det danske samfund.

Myndighedspersoner kan henvende sig til rådgivningen og få konsulentbistand i sociale spørgsmål, der vedrører grønlandske borgere. Hvis en sagsbehandler vurderer, at der er behov for, at en medarbejder fra den åbne rådgivning bistår i kommunikationen med en grønlænder, kan sagsbehandleren henvende sig til Det Grønlandske Hus og få den nødvendige hjælp.

Socialkonsulenterne i Åben Rådgivning tilbyder ligeledes brugerne hjælp til at udvide deres sociale netværk og skabe kontakt til andre grønlændere, grønlandske foreninger eller projekter.

Den åbne rådgivning er åben to gange om ugen, og henvender sig til alle grønlændere, som er fastboende i Region Midtjylland, samt andre med grønlandske relationer.

Tilbuddet hører under Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Teori og viden

Der er tale om et åbent rådgivningstilbud varetaget af socialkonsulenter med fokus på at hjælpe brugeren i mødet med det offentlige, sådan som det er kendt i mange andre åbne rådgivninger landet over.

Tilbuddet om åben rådgivning til grønlændere har eksisteret siden oprettelsen af Det Grønlandske Hus Aarhus i 1972, og man har med tiden ansat konsulenter med socialfaglig indsigt til at stå for rådgivningen. I dag er medarbejderne i Åben Rådgivning alle uddannede inden for socialområdet, eksempelvis som socialrådgiver, socialformidler eller socialpædagog. Gennem årene har rådgivningspraksis udviklet sig på baggrund af erfaringer fra rådgivning af målgruppen og deres identificerede behov samt på baggrund af Det Grønlandske Hus’ øvrige arbejde med udsatte grønlændere i Danmark.

Virkning

Socialkonsulenterne vurderer, på baggrund af positive tilbagemeldinger fra brugere, at de lykkes med at blive mere selvhjulpne og mindre afhængige af hjælp fra Åben Rådgivning.

Socialkonsulenterne vurderer, at det særligt virkningsfulde i rådgivningen er, at brugerne har mulighed for at opsøge Åben Rådgivning uden forudgående aftaler, samt at medarbejderne tager sig god tid til alle samtaler. Det giver brugerne mulighed for at opsøge tilbuddet, når de føler sig parate og motiverede for at skabe forandring.

Der er ikke foretaget en intern eller ekstern undersøgelse blandt målgruppen, der dokumenterer virkning i forhold til målgruppens støttebehov.

Beskrivelse af praksis

Der er kun begrænsede beskrivelser af praksis, herunder af mulighederne for rådgivning og bistand i den åbne rådgivning.

Praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagfolk vil kunne få en begrænset forståelse af, hvad tilbuddet går ud på. Beskrivelsen fremgår af interne dokumenter.

Mål

Det samlede formål med tilbuddet er at yde råd og vejledning om forhold i Danmark både i form af vejledning i enkeltspørgsmål og ved kontinuerlig støtte i kontakten med de danske myndigheder.

Derudover arbejder man ud fra en målsætning om, at brugerne skal blive selvhjulpne på baggrund af den vejledning, de har modtaget i Åben Rådgivning.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår ved løbende sparring mellem socialkonsulenterne i Åben Rådgivning samt ved socialmøder, hvor medarbejderne drøfter dilemmaer i arbejdet med enkelte brugere. Derudover holdes månedligt projektmøder, hvor medarbejderne sparrer om de forskellige projekter under Åben Rådgivning, som de hver især har ansvar for.

Samarbejde på tværs

Tværfagligt samarbejde foregår efter behov, når en bruger ønsker, at en socialfaglig konsulent formidler kontakten til en medarbejder i et de andre tilbud i Det Grønlandske Hus, eksempelvis uddannelsesvejledning eller samværsaktiviteter.

Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere foregår ved, at Åben Rådgivning kontaktes af en brugers sagsbehandlere eller af andre tilbud for udsatte grønlændere i regionen med henblik på at koordinere en indsats for brugeren.

Derudover er der en mundtlig aftale om samarbejde mellem Åben Rådgivning og Kofoeds Skole Aarhus, Kirkens Korshær, Aarhus Kommune og andre aktører. Aktørerne mødes hver tredje måned og drøfter fælles brugere. Derudover mødes medarbejderne fra Åben Rådgivning med Grønlandske Børn, Jobcenteret i Aarhus Kommune og regionalt, også for at drøfte sager om fælles brugere.

Opsamling

Teori og viden: Praksis i Åben Rådgivning bygger på tilbuddets egne erfaringer med rådgivning af målgruppen.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra egne erfaringer. Der er ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan få et begrænset indblik i, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser findes i interne dokumenter.

Mål for borgerne: Målsætningen er, at brugerne af Åben Rådgivning skal blive selvhjulpne igennem den støtte de modtager. Der foretages ikke systematiske målinger af brugernes udvikling i forhold til den opstillede målsætning.

Faglig refleksion: Foregår ved løbende sparring mellem socialkonsulenter samt ved månedlige personalemøder og projektmøder.

Samarbejde på tværs: Foregår efter behov både internt i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.