Printlogo for Udsatte Grønlændere

Åben Rådgivning i sociale spørgsmål, Odense

Kort beskrivelse af tilbud

Åben Rådgivning er et rådgivningstilbud på grønlandsk og dansk til grønlændere, som bor i eller for nylig er flyttet til Region Syd. Hvis brugeren ønsker det, foregår rådgivningen anonymt, og der er åbent for både telefoniske og fysiske henvendelser. Socialkonsulenterne yder støtte og rådgivning til sociale og personlige problemstillinger. Socialkonsulenterne har specialviden om både danske og grønlandske forhold, og de bistår brugere i kontakten til myndigheder, læge, bank mv. i både Danmark og Grønland. Særligt nytilflyttede grønlændere er ofte ikke forberedte på at navigere i det danske system, så socialkonsulenterne yder mest mulig støtte for, at de kan få en god start på tilværelsen i Danmark.

Borgere med misbrugsproblemer eller pårørende kan henvende sig til Åben Rådgivning. Socialkonsulenterne vejleder i muligheder for misbrugsbehandling i det offentlige.

Socialkonsulenterne holder oplæg på institutioner og hos myndigheder om grønlænderes vilkår i Danmark og orienterer om forskel i kultur og levevis.

Åben Rådgivning foregår både i Det Grønlandske Hus i Odense og på en række forskellige tilbud til udsatte grønlændere i regionen. Det er muligt at opsøge rådgivning i Det Grønlandske Hus Odenses regionalkontorer i Svendborg, Vejle, Kolding og Esbjerg. Derudover yder socialkonsulenterne rådgivning på herberget St. Dannesbo i Odense og i Kirkens Korshærs varmestuer i Odense og Vejle.

Tilbuddet hører under Det Grønlandske Hus i Odense og findes også i Svendborg, Vejle, Kolding og Esbjerg.

Teori og viden

Åben Rådgivning er et åbent rådgivningstilbud varetaget af socialkonsulenter. Der er fokus på at hjælpe brugeren i mødet med det offentlige, sådan som det er kendt i mange andre åbne rådgivninger landet over. Således bygger praksis også på erfaring fra andre lignende tilbud i Danmark.

Derudover arbejder man ud fra det pædagogiske princip om hjælp til selvhjælp. Så brugerne undervejs opsamler viden og erfaringer i kontakten med Åben Rådgivning, som ruster dem til selv at opsøge og håndtere kontakt med offentlige myndigheder fremover.

Virkning

Åben Rådgivning vurderer ud fra egne erfaringer, at praksis virker positivt på målgruppen og deres støttebehov.

Det Grønlandske Hus udarbejder årsrapporter om Åben Rådgivning. Rapporterne gør status over praksis, samt hvor mange brugere som benytter sig af tilbuddet, og hvorfor de henvender sig. Således samler man systematisk op på, om tilbuddet er relevant for målgruppen, og om de benytter tilbuddet.

Der er ikke foretaget intern eller ekstern evaluering og undersøgelse af virkningen af rådgivningen.

Beskrivelse af praksis

Der er beskrivelser af udvalgte dele af praksis, herunder organiseringen, hvilke overordnede problematikker, brugerne søger om hjælp og vejledning til, samt hvilke overordnede støttebehov de har.

Målgruppen for praksis er overordnet beskrevet og omfatter alle grønlandske borgere, som opholder sig i Danmark. Det betyder, at brugerne har meget forskellige personlige og sociale ressourcer og behov for støtte.

Praksis er beskrevet på en måde, hvor andre vil få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Udover information på Det Grønlandske Hus Odenses hjemmeside findes der årsrapporter, som beskriver praksis.

Mål

Formålet med Åben Rådgivning at være brobyggere mellem de grønlandske brugere og de danske myndigheder samt mellem grønlandske og danske offentlige institutioner. Herunder er målet, at brugerne skal have den rette hjælp og støtte i kontakten til myndighederne for at sikre dem fodfæste i det danske samfund.

Brugernes livssituation og afsæt for at søge rådgivning er ofte forskellige, og den enkeltes udvikling i forhold til målsætningen varierer derfor også. Rådgivningen vurderer derfor ikke brugernes udvikling i forhold til den overordnede målsætning.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår ved ugentlige personalemøder i Det Grønlandske Hus Odense samt på ugentlige møder mellem socialkonsulenterne. Her drøftes faglige emner og forhold vedrørende enkelte brugere.

Samarbejde på tværs

Der er en mundtlig aftale for tværfagligt samarbejde mellem Åben Rådgivning og de andre afdelinger i Det Grønlandske Hus Odense. Medarbejderne i den åbne rådgivning kan henvise til de andre tilbud i huset, fx uddannelsesvejledning eller et ungdomstilbud, hvis en bruger ønsker det.

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere organiseres ved skriftlige samarbejdsaftaler mellem Åben Rådgivning og samarbejdspartneren. Samarbejdet omfatter Åben Rådgivnings opsøgende arbejde på St. Dannesbo i Odense og i Kirkens Korshærs varmestuer i Odense og Vejle.

Opsamling

Teori og praksis: Åben Rådgivnings arbejde bygger ikke på et specifikt teorietisk fundament, men arbejder ud fra et pædagogisk princip om hjælp til selvhjælp.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra egne erfaringer. Der er ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Praksis er i nogen grad beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan forstå, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser er primært tilgængelige på Det Grønlandske Hus Odenses hjemmeside.

Mål/formål for borgerne: Der er formuleret er overordnet formål for praksis i Det Grønlandske Hus Odense samt en overordnet målsætning om, at brugerne skal modtage den rette støtte i kontakten til de danske myndigheder. Brugernes progression måles ikke systematisk.

Faglig refleksion: Foregår ved ugentlige personale- og socialmøder. På møderne drøftes socialfaglige dilemmaer samt problematikker vedrørende konkrete brugere.

Samarbejde på tværs: Foregår ved mundtlig aftale om internt samarbejde i Det Grønlandske Hus Odense samt efter skriftlig aftale om opsøgende arbejde på en række sociale tilbud til udsatte grønlændere i regionen.