Printlogo for Udsatte Grønlændere

Allu – Netværk for efterskoleelever i Danmark

[Grønlandske Børn (landsdækkende)]

Kort beskrivelse af tilbud

Allu er et tilbud til sårbare grønlandske unge, der rejser til Danmark for at gå på efterskole. I Allu tilbydes de unge et socialt og støttende netværk med andre grønlandske efterskolelever. De unge mødes fem gange årligt på weekendlejre og sprogcamps samt gennem et socialt digitalt netværk.

Målgruppen for Allu er unge grønlændere på efterskole i Danmark. Flere har oplevet omsorgssvigt i deres opvækst som følge af alkoholmisbrug, vold eller overgreb i hjemmet. Målgruppen har udover sociale fællesskaber behov for støtte til udvikling af danskkundskaber.

Unge grønlændere, der går på efterskole i Danmark, har sjældent mulighed for at tage hjem på besøg i Grønland, da flyrejsen er dyr. Hjemve, ensomhed og psykiske problemer er medvirkende til, at frafaldsprocenten blandt grønlandske efterskoleelever er høj. Allu har til formål at mindske frafaldet blandt sårbare grønlandske elever og samtidig sikre, at de unge får et større netværk, mulighed for at vedligeholde deres grønlandske sprog og et åndehul i en travl og svær efterskolehverdag langt fra familie, kultur og hverdagen i Grønland.

Gennem Allu får efterskoleeleverne adgang til netværk med andre ligesindede samt adgang til stabile voksne frivillige, der har kendskab til grønlandsk kultur.

Allu er et tilbud under Grønlandske Børn i samarbejde med Uddannelsesstyrelsen i Grønland, Efterskoleforeningen i Danmark og private fonde.

Teori og viden

En undersøgelse blandt efterskoleelever (2014) viste, at frafaldet blandt grønlandske efterskoleelever i Danmark var markant højere end blandt øvrige efterskoleelever, blandt andet på grund af ensomhed, mistrivsel og psykiske problemer. Allu blev med afsæt i denne viden udviklet som et frivilligt tilbud med mulighed for at danne netværk blandt grønlandske elever på tværs af alle danske efterskoler.

Grønlandske Børn har erfaring med at holde weekendlejre og skabe sociale netværk og fællesskaber blandt unge i andre af foreningens projekter (’Et Bedre Liv i Danmark’ og ’Et Godt Liv i Danmark’), hvilket Allu bygger videre på. Samtidig trækker foreningen på inspiration fra andre organisationer, der holder weekendlejre og camps for udsatte unge drevet af frivillige. Eksempelvis Ungdommens Røde Kors’ lejre, hvor flere af de frivillige fra Allu også er engagerede frivillige. Weekendlejrene i Allu varetages af frivillige under ledelse af en projektleder. 

Virkning

En evaluering fra 2019 gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS vurderer, at målgruppens støttebehov imødekommes gennem praksis. Evalueringen konkluderer, at Allu lykkes med at skabe et netværk blandt eleverne, hvor de kan tale om hjemve, savn, efterskolelivet og grønlandsk kultur, hvilket har haft en positiv indvirkning på elevernes trivsel og gennemførelse af efterskoleopholdet.

Beskrivelse af praksis

Praksis er velbeskrevet i et omfang så andre tilbud og fagpersoner vil få en forståelse af, hvad tilbuddet indebærer, hvilke aktiviteter det bygger på, hvordan det organiseres, samt hvilke succeskriterier der er for tilbuddet.

Tilbuddet er frivilligt, og alle grønlandske unge, der skal på efterskoleophold i Danmark, kan søge om deltagelse i Allu.

Uddybende beskrivelse af tilbuddet findes på Grønlandske Børns hjemmeside samt i en midtvejsevaluering og afrapportering udarbejdet af ekstern samarbejdspartner.

Mål

Formålet med Allu er at grønlandske unge på efterskole i Danmark får bedre muligheder for at gennemføre efterskoleophold med et positivt udbytte socialt og fagligt. Tilbuddet understøtter sociale fællesskaber på tværs af grønlandske elever på efterskoler landet over for at forebygge hjemve og mistrivsel.

Efterskolerne registrerer systematisk frafald blandt eleverne, som deltager i Allu, for at måle frafaldsprocenten. Ved skoleårets afslutning foretages en evaluering, hvor eleverne blandt andet spørges ind til trivsel, og hvordan Allu har påvirket blandt andet trivsel i løbet af året.

Som noget nyt er Grønlandske Børn i 2020 begyndt at registrere og følge med i de unges trivsel med trivselsmålingsindekset WHO-5.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår efter afholdt weekendlejr og camp. De frivillige debriefer og evaluerer aktiviteterne mundtligt for at opnå læring. Herefter holder projektleder og frivillige et evalueringsmøde, hvor weekenden som helhed og faglige aktiviteter drøftes og udvikles efter behov. 

Samarbejde på tværs

Projektleder sparrer og er i løbende dialog med Grønlandske Børns øvrige pædagogiske medarbejdere i relation til faglig sparring samt om samarbejdsopgaver og udvikling af tilbuddet.

Der er udarbejdet skriftlige samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere, interessenter og donorer. Herudover holdes der statusmøder efter behov.

Opsamling

Teori og praksis: Allu er udviklet på baggrund af anbefalinger fra en undersøgelse om grønlandske unges frafald fra efterskoleophold i Danmark. Tilbuddet tager afsæt i Grønlandske Børns erfaringer fra tidligere indsatser samt andre organisationers arbejde med weekendlejre og camps for socialt udsatte unge.

Virkning overfor målgruppen: Vurderes ud fra en ekstern evaluering fra 2019. Det fremgår, at tilbuddet er med til at danne positive fællesskaber for unge på tværs af efterskoler samt skabe bedre forudsætninger for at gennemføre efterskoleopholdet.

Beskrivelse af praksis: Praksis er velbeskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan forstå, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser er blandt andet tilgængelige på foreningens hjemmeside og i afrapporteringer.

Mål for brugerne: Målet er klart og de unges frafald fra efterskolerne registreres systematisk. 

Faglig refleksion: Foregår fast efter weekendlejre og camps med fokus på læring og udvikling af aktiviteter.

Samarbejde på tværs: Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere foregår med skriftlige samarbejdsaftaler og statusmøder.