Printlogo for Udsatte Grønlændere

Arctic Street Food – Inklusionsprojekt for unge grønlændere

Kort beskrivelse af tilbud

Arctic Street Food er et socioøkonomisk inklusionsprojekt for unge grønlændere mellem 18-30 år, der bor i Aalborg eller en af de omkringliggende byer. Nogle unge er eller har været under uddannelse, andre har endnu ikke fundet ud af, hvilken uddannelse de vil tage. Målgruppen inkluderer både ressourcestærke unge og unge, der i større eller mindre grad er socialt udsatte eksempelvis som følge af misbrug, senfølger af en voldelig opvækst eller ensomhed og isolation. Både nytilflyttere og unge, der har boet i Danmark i en længere periode, kan være med i projektet. Det primære formål med Arctic Street Food er at støtte unge grønlændere i personlig udvikling og give dem redskaber til at arbejde med identitet og forståelse af tilhørsforhold.

Arctic Street Food har en rullende madvogn, hvor der sælges mad med afsæt i den arktiske madkultur. Madvognen er bemandet af 3-10 grønlandske unge, som er rekrutteret og oplært af projektets inklusionsmedarbejdere og en professionel kok. De unge varetager forskellige funktioner i madvognen, fra forberedelse og tilberedning af mad til salg og kundeservice. De unge er frivillige i projektet og bestemmer selv, i hvilket omfang de deltager. Arctic Street Food kan bookes til og deltager ved forskellige events, hvor de er med til at repræsentere og udbrede kendskabet til den grønlandske kultur.

Arctic Street Food fungerer som en inkluderende pædagogisk platform for de unge, som deltager i projektet. Med afsæt i den enkelte unges behov og formåen arbejder projektmedarbejderne med anerkendende pædagogisk tiltag, som fokuserer på den enkeltes ansvar overfor fællesskabet, relationer til andre, den unges selvtillid og livsmod.

Der udarbejdes en individuel plan for den unge med hoved- og delmål for, hvordan den unge kan arbejde på at opbygge en stærk jeg-identitet. Denne plan udarbejdes i samarbejde med projektmedarbejderen, den unge selv og evt. en socialrådgiver. Planen tager afsæt i realistiske forventninger til den unges formåen, og har i sidste ende til formål at skabe et godt og meningsfuldt liv for den unge.

Arctic Street Food er startet af Det Grønlandske HusAalborg.

Teori og viden

Praksis er inspireret af andre socialøkonomiske virksomheder, hvor medarbejderne arbejder med et fælles mål om at udvikle og sælge et produkt i virksomheden. I denne proces er der et stort fokus på at oplære medarbejdere i de forskellige produktions- og serviceprocesser forbundet med virksomheden. I Arctic Street Food er det oplæring af frivillige unge til produktion af og salg af arktisk mad fra en madvogn.

Praksis i tilbuddet har et humanistisk og socialpædagogisk afsæt, og der arbejdes overordnet ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang. Medarbejderne bestræber sig på at møde de unge ligeværdigt og med en tro på, at de har ressourcer og mulighed for at udvikle sig. Samtidig tilstræber man at skabe læreprocesser, hvor kreativitet og sanselighed er i fokus, hvilket kommer til udtryk gennem madlavning.

Praksis består af sammensatte elementer fra anerkendende pædagogik og arbejdet med socialøkonomiske virksomheder, som tilpasses den enkelte unges problemstillinger, behov og formåen.

Praksis er udviklet over en årrække med udgangspunkt i de erfaringer, som medarbejderne i tilbuddet selv har gjort sig undervejs i arbejdet med målgruppen eksempelvis ved brug af madlavning som afsæt for det socialpædagogiske arbejde. Praksis har udviklet sig i samarbejde med blandt andet kommunale fagpersoner såsom socialrådgivere og jobkonsulenter. Deres faglighed har været med til at præge og kvalificere praksis, eksempelvis ved, at det nu er muligt at komme i virksomhedspraktik i projektets madvogn.

Virkning

Arctic Street Food vurderer på baggrund af egne erfaringer, at praksis virker positivt i forhold til målgruppens støttebehov. Praksis er bundet op på frivillighed og den unges egen motivation for at deltage og skabe personlig forandring. Det vurderes som en særlig vigtig faktor for, at den enkelte unge lykkes med at rykke sig i løbet af sin involvering med Arctic Street Food. Derudover vurderes det, at arbejdet med at styrke den unges jeg-identitet er afgørende for, at den enkelte oplever mening og sammenhæng i sit eget liv.

Der findes ingen eksterne eller interne evalueringer, som dokumenterer virkningen af praksis. Det er frivilligt at deltage i projektet, og der er løbende interesse fra nye frivillige, hvilket medarbejderne tolker som, at de unge drager fordel af at være en del af tilbuddet.

Beskrivelse af praksis

Der er beskrivelser af udvalgte dele af praksis. Den pædagogiske tilgang til arbejdet med de unge samt de overordnede rammer for projektets aktiviteter og de unges tilknytning til projektet er beskrevet.

Beskrivelsen giver et indblik i, hvilke resultater man ønsker at opnå med den socialpædagogiske indsats for målgruppen, samt hvilket udviklingspotentiale man ser hos målgruppen.

Beskrivelsen af praksis er tilgængelig i et format, hvor andre tilbud kan få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser findes i interne dokumenter.

Mål

Den overordnede målsætning er, at de unge sikres en bedre integration i Nordjylland. Herunder er delmålene for de unge, at de oplever øget trivsel, selvværd og selvforståelse, udvikler deres sociale kompetencer samt øger kendskabet til det danske samfund og de institutioner, som kan hjælpe dem tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Samtidig kan målene med den socialpædagogiske indsats for den enkelte omfatte at etablere og fastholde sociale relationer til kolleger, venner, fritidsinteresser m.m.

Målsætningen for den enkelte unge er afhængigt af dennes behov og formåen. Der måles ikke systematisk på de unges udvikling i forhold til de overordnede målsætninger, som er opstillet for praksis.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår løbende efter behov mellem projektmedarbejder og en socialrådgiver, som er tilknyttet projektet 10 timer om ugen. Faglig refleksion foregår ligeledes på fagmøder for hele socialafdelingen i Det Grønlandske Hus Aalborg, hvor man drøfter tematikker og problemstillinger for alle tilbud i organisationen.

Samarbejde på tværs

Tværfagligt samarbejde foregår ad hoc. Det sker ofte ved, at en ung udtrykker et behov for støtte, der ligger udover, hvad der kan ydes i Arctic Street Food, og derfor ønsker, at medarbejderen sætter ham eller hende i forbindelse med socialafdelingen eller uddannelsesafdelingen i Det Grønlandske Hus.

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere sker ligeledes efter behov. Her sparres løbende med kommunale samarbejdspartnere om enkelte unge, og der tages kontakt til læger, socialrådgivere eller psykologer, hvis den unge har behov for og et ønske om det.

Opsamling

Teori og viden: Arctic Street Food er bygget op som socialøkonomisk virksomhed, hvor der arbejdes ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra tilbuddets egne
erfaringer. Der er ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Dele af praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser findes i interne dokumenter.

Mål for borgerne: Målet er klart, og de unges udvikling vurderes individuelt i forhold til de mål, der er opstillet for praksis. Der foretages ikke en systematisk måling af de unges progression.

Faglig refleksion: Foregår efter behov ved løbende sparring med projektmedarbejder og tilknyttet socialrådgiver. Foregår ligeledes ved fagmøder for hele socialafdelingen i Det Grønlandske Hus Aalborg.

Samarbejde på tværs: Foregår efter behov ved kontakt til social- eller uddannelsesvejledning i Det Grønlandske Hus Aalborg. Samarbejde med kommunale fagpersoner eller sundhedsfagligt personale foregår efter behov. Eksempelvis hvis en ung allerede har en aktiv sag eller har behov for at komme i kontakt med en af disse aktører for videre hjælp.