Printlogo for Udsatte Grønlændere

Cafe ILIK – socialt mødested for unge grønlændere

Kort beskrivelse af tilbud

Café ILIK er et mødested for unge grønlændere mellem 18-30 år, som bor i Danmark. Café ILIK forebygger, at grønlandske unge havner i udsatte miljøer, hvor drømme og fremtidsplaner ofte forsvinder. Formålet er at hjælpe de unge til at få fodfæste i Danmark og at bygge bro mellem de unge grønlændere og det danske system. Caféen har åbent to gange om ugen, hvor brugerne kan deltage i fælles aktiviteter, fælles spisning samt ture ud af huset. Brugerne kan også søge råd og vejledning hos de socialrådgivere, som er tilknyttet caféen.

Brugerne er meget forskellige, både hvad angår boligsituation, økonomi, netværk og personlige ressourcer. Flere er socialt udsatte og oplever udfordringer som misbrug eller hjemløshed samt sårbarheder som ensomhed eller problemer med tilknytning til arbejdsmarkedet. ILIK arbejder for at skabe en god relation til den unge i et rusmiddelfrit rum, hvor der er forståelse for grønlandsk kultur og sprog. Det er ikke et kriterie for at benytte caféen, at den unge skal være socialt udsat, alle unge med grønlandsk baggrund er velkomne. Medarbejderne lægger vægt på, at det skaber en god dynamik mellem de unge, at de kommer med forskellige afsæt og ressourcer.

Café ILIK er et tilbud under Det Grønlandske Hus i København. Café ILIK samarbejder med Hjemløseenheden i Københavns Kommune og Kofoeds Skole samt herberger og varmestuer i København og omegn.

Teori og viden

Praksis i tilbuddet tager afsæt i en holistisk og anerkendende tilgang i mødet med brugeren. Medarbejderne har fokus på at afdække det konkrete behov for støtte hos den enkelte bruger. Tilgangen benyttes ligeledes for at skabe en god og konstruktiv relation mellem bruger og medarbejder. Medarbejderne bruger elementer fra den motiverende samtale og metoder til at styrke den enkelte brugers empowerment.

Derudover er praksis udviklet på baggrund af erfaringer fra fagprofessionelle, som har oplevet en stigning i antallet af unge grønlændere i udsatte miljøer i København. Det Grønlandske Hus i København har udarbejdet undersøgelsen ’Drømmen om et bedre liv i Danmark – en undersøgelse blandt unge grønlændere i Københavns udsatte miljø’. Undersøgelsen slår fast, at der er en tendens til, at udsatte grønlandske unge har svært ved at komme ud af udsatte miljøer og tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Det er på baggrund af anbefalinger fra denne undersøgelse, at Café ILIK er oprettet som et alternativt mødested for unge grønlændere.

Virkning

På baggrund af interne statusopgørelser hvert halve år vurderer tilbuddet, at praksis virker positivt i forhold til målgruppens støttebehov. Medarbejderne vurderer, hvordan brugerne oplever det at komme i caféen ud fra tilbagemeldinger fra de unge.

Der findes ingen eksterne eller interne evalueringer, som dokumenterer virkningen af praksis for tilbuddet.

Beskrivelse af praksis

Der findes beskrivelser af udvalgte dele af praksis for Café ILIK, herunder hvilke aktiviteter de unge har mulighed for at deltage i, fx spil, filmvisning, fællesspisning m.m.

Målgruppen er overordnet og bredt beskrevet i tilbuddets baggrundsmateriale. Målgruppens støttebehov er meget forskelligartet, da brugernes ressourcer varierer meget.

Uddybende beskrivelser er primært tilgængelige i interne dokumenter og statusopgørelser.

Mål

Formålet med praksis i Café ILIK er at skabe et trygt mødested for unge grønlændere, som et alternativ til mødesteder, der er præget af social udsathed og misbrug. Samtidig er målet både at forebygge social udsathed og at give de unge støtte til at komme ud af social udsathed og videre mod en uddannelse eller et job.

Målsætningen for den enkelte unge er afhængigt af dennes ønsker og behov for støtte. De unges udvikling måles derfor ikke systematisk i forhold til de målsætninger, som er opstillet for praksis.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår ved ugentlige møder, hvor medarbejderne fra Café ILIK mødes med kollegaer fra Det Grønlandske Hus Københavns socialafdeling og organisationens direktør. Her drøftes blandt andet konkrete sager og foretages løbende faglig refleksion over praksis for målgruppen i Café ILIK. Faglig refleksion sker efter behov og ikke efter en formel procedure.

Samarbejde på tværs

Der er en uformel praksis for internt samarbejde på tværs i Det Grønlandske Hus København. Udover ugentlige socialmøder med medarbejdere fra organisationens socialafdeling holdes møder med medarbejdere fra uddannelsesafdelingen, hvis en ung i Café ILIK er under uddannelse og har behov for en tværfaglig indsats.

Der er et uformelt samarbejde med herberger, varmestuer, jobcenter m.fl., hvor der er løbende kontakt mellem tilbuddene. Samarbejdet opstår på baggrund af konkrete ønsker eller behov hos en bruger.

Der er et tæt samarbejde med Hjemløseenheden i Københavns Kommune og Naapiffik på Kofoeds Skole. Medarbejderne mødes en gang om måneden og drøfter fælles brugere samt problemstillinger i og for arbejdet med målgruppen. Derudover deltager medarbejdere fra Café ILIK, i et fagligt forum, hvor man mødes på tværs af instanser i København, som arbejder med udsatte grønlændere.

Opsamling

Teori og praksis: Café ILIKs arbejde bygger på en anerkendende tilgang til den enkelte bruger og tilstræber, at indsatsen tager afsæt i den enkelte brugers opfattelse af sin situation og sit behov for støtte.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra interne statusopgørelser og medarbejdernes vurdering af brugernes tilbagemeldinger. Der er ikke eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Dele af praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner får indblik i konkrete aktiviteter for målgruppen. Uddybende beskrivelser er primært tilgængelige i interne dokumenter.

Mål/formål for borgerne: Formålet med praksis er beskrevet for målgruppen. Målsætningerne for den enkelte bruger er afhængigt af dennes ønsker og behov for støtte.

Faglig refleksion: Foregår efter behov ved ugentlige socialmøder.

Samarbejde på tværs: Internt foregår tværfagligt samarbejde efter behov. Der findes mundtlige aftaler for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, der mødes på månedlige møder.