Printlogo for Udsatte Grønlændere

Miteq – Bosted for grønlandske kvinder

Kort beskrivelse af tilbud

Miteq er et midlertidigt bosted for op til fem grønlandske kvinder, som ønsker en ændret livssituation og at arbejde aktivt mod at blive klar til et liv i egen bolig. Formålet er at støtte kvindernes personlige udvikling og ruste dem til at flytte i egen bolig og indgå i det danske samfund.

Målgruppen for tilbuddet er grønlandske kvinder, som er hjemløse eller i risiko for at blive det, og som har brug for omfattende hjælp til at blive klar til at bo i egen bolig.

De grønlandske kvinder tilbydes en midlertidig bolig efter Servicelovens § 107 om midlertidige boformer. Hertil tilbydes de støtte til en lang række livsforandrende tiltag. Det kan være støtte til at bearbejde traumer, praktisk træning i at bo for sig selv, støtte til møder med jobcenter, styrkelse af selvværd etc. Ligeledes tilbydes kvinderne terapi, motiverende samtaler og misbrugsbehandling, og det forventes, at de tager imod mindst ét af tilbuddene.

De første tre uger efter, at en ny beboer er flyttet ind, har kontaktpersonen fra Miteq kontakt med beboeren to gange om ugen. Derefter udarbejdes en handleplan for det videre samarbejde. Efter at have boet i Miteq en periode flytter kvinderne typisk i egen bolig og er i stand til at klare sig selv eventuelt med støtte. Alternativt er deres behov blevet udredt med henblik på at finde det rette botilbud fremover.

Miteq er et tilbud under Kofoeds Skole i København og er tilknyttet Kofoed Skoles mødested Naapiffik.

Teori og viden

Tilbuddet er baseret på Kofoeds Skoles overordnede pædagogiske principper, der går igen i alle aktiviteter på skolen. Det bærende pædagogiske princip er hjælp til selvhjælp, der er en empowerment-strategi, hvis mål er at styrke den enkeltes egen handlekraft. Den enkelte får støtte til at påtage sig ansvaret for egen udvikling, ressourcer og muligheder.

Derudover bygger praksis i tilbuddet på inspiration fra Housing First-metoden, hvor det er målet, at borgeren som det første tilbydes en permanent bolig som afsæt for at få en stabil og meningsfuld tilværelse. Herefter tilbydes hjælp til at bearbejde andre sociale problematikker. Man arbejder således ud fra, at en stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre fx psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.

Virkning

Miteq vurderer ud fra egne erfaringer, at praksis virker positivt på målgruppen og deres støttebehov. Miteq vurderer, at kvinderne får skabt stabilitet og ro ved at have en fast bopæl, og at dette skaber bedre forudsætninger for at samarbejde med psykoterapeut, misbrugsbehandler m.fl. Ligeledes har man erfaret, at flere beboere har mindsket deres forbrug af alkohol og stoffer, da en fast bopæl giver dem mulighed for at trække sig fra udsatte misbrugsmiljøer. Beboernes udvikling registreres til brug ved medarbejdernes statusmøde.

Der er ikke foretaget interne eller eksterne undersøgelser, der dokumenterer virkningen af tilbuddet.

Beskrivelse af praksis

Der er beskrivelser af udvalgte dele af praksis, herunder formål med praksis, inklusionskriterier for målgruppen samt målgruppens støttebehov.

Derudover er der overordnede beskrivelser af tilbuddets aktiviteter, samt hvordan forløbet for brugerne af tilbuddet foregår.

Praksis er beskrevet på en måde, hvor andre vil få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Udover information på Kofoeds Skoles hjemmeside findes der interne dokumenter, der beskriver praksis.

Mål

Formålet med Miteq er at få skabt grobund for en stabil hverdag for beboerne, med henblik på at de kan blive klar til at flytte i permanent bolig eller mindre indgribende botilbud. Dette sker ved at give kvinderne mulighed for hjælp til øvrige sociale problematikker, mens de bor i et stabilt og trygt botilbud i fællesskab med andre kvinder i samme livssituation.

Der formuleres individuelle mål for den enkelte beboer i en opholdsplan, som udarbejdes, når kvinden er flyttet ind på Miteq. På statusmøder hver tredje måned drøftes beboernes udvikling i forhold til de opstillede målsætninger for at tilpasse indsatsen til den enkelte beboers situation.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår ved løbende sparrings- og statusmøder mellem medarbejderne i Miteq, hvoraf én medarbejder også arbejder i Kofoeds Skoles grønlandske café Naapiffik. På møderne drøftes beboernes situation og status samt deres akutte behov, med det formål at justere indsatsen for den enkelte beboer.

Medarbejderne i Miteq får ligeledes intern supervision hver sjette uge.

Samarbejde på tværs

Der er en mundtlig aftale for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Ofte formidler en medarbejder i Miteq kontakt mellem beboeren og dennes sagsbehandler i Københavns Kommunes hjemløseenhed. En medarbejder fra Miteq kan ligeledes være bisidder for beboeren ved samtaler med myndighedspersoner eller andre relevante fagpersoner. Disse samarbejder tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Derudover er der en skriftlig procedure for eksternt samarbejde. Det foregår ved, at beboeren tilbydes et forløb hos psykoterapeut eller misbrugsrådgiver. Det forventes, at beboeren deltager i et af disse forløb, imens hun bor på bostedet.

Opsamling

Teori og viden: Miteqs arbejde bygger på Kofoeds Skoles overordnede pædagogiske principper samt på Housing First-tilgangen. Derudover bygger praksis på Kofoeds Skoles mangeårige erfaring med udsatte grønlændere.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra egne erfaringer. Der er ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Dele af praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan forstå, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser er primært tilgængelige i interne dokumenter.

Mål for brugerne: Formålet er klart, og beboernes udvikling vurderes løbende ved statusmøder hver 3. måned.

Faglig refleksion: Foregår ved sparrings- og statusmøder samt ved ekstern supervision.

Samarbejde på tværs: Sker efter skriftlig procedure med faste tilbud til beboerne om terapi og misbrugsbehandling samt ved mundtlige aftaler om samarbejde med kommunale aktører efter behov.