Printlogo for Udsatte Grønlændere

Naapiffik Aarhus – Det Grønlandske Værested

[Kirkens Korshær (Aarhus)]

Kort beskrivelse af tilbud

Naapiffik er et samværs- og aktivitetstilbud i Aarhus til udsatte grønlændere og andre med tilknytning til Grønland. Tilbuddet har til formål at give udsatte grønlændere, der lever i hjemløshed og/eller misbrug, et trygt samlingssted, hvor de kan få hjælp til at navigere i det danske system. Tilbuddet har åbent i dagtimerne alle ugens dage. Hver dag kører busser fra Kirkens Korshærs døgnvarmestue, de overnattende grønlandske borgere til Naapiffik.

I Naapiffik er der mulighed for samvær, fællesspisning til morgenmad og frokost samt mulighed for rådgivning. Det er tilladt, at være påvirket af alkohol og stoffer, når man opholder sig på værestedet. Rådgivningen består i at bygge bro til kommunale instanser og sagsbehandlere, være bisidder ved samtaler med myndighederne og følge brugerne til besøg i sundhedsvæsenet mv. Der gratis juridisk rådgivning, og brugerne kan få hjælp til at benytte offentlige digitale løsninger mv.

Desuden tilbyder Naapiffik aktiviteter, som tager udgangspunkt i den grønlandske kultur, fx sejlture og fisketure, grønlandsk mad og fejring af grønlandske mærkedage.

Der er altid mindst to medarbejdere til stede på værestedet. Derudover har en række forskellige samarbejdspartnere deres faste gang i huset og kan støtte brugerne. Det gælder medarbejdere fra Det Opsøgende Team i Aarhus Kommune, gadesygeplejerskerne i Aarhus, medarbejdere fra Kofoeds Skole Aarhus m.fl.

Tilbuddet er et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Aarhus Kommune.

Teori og viden

Praksis i tilbuddet tager afsæt i en anerkendende tilgang, som medarbejderne kalder ”det kærlige puf” og er en måde at hjælpe borgeren videre i tilværelsen på. Det kærlige puf betyder, at medarbejderne møder den enkelte borger, hvor han eller hun er her og nu, og motiverer borgeren til at handle på sine problemer.

Praksis i tilbuddet er desuden baseret på inspiration fra tilværelsespsykologien, som fokuserer på, hvordan den enkelte agerer som aktør i sit eget liv og finder frem til de elementer, som skaber en god tilværelse for én. Med afsæt i metoder fra tilværelsespsykologien benytter medarbejderne i Naapiffik særlige samtaleteknikker, som skal hjælpe borgeren med at få sat ord på sine frustrationer og med selv at finde frem til en mulig løsning. Det er et centralt, at borgeren er hovedaktør i at skabe og formulere en løsning på sine problematikker. Medarbejderne i Naapiffik arbejder konstant med at opbygge relationer til borgerne, hvilket er en forudsætning for at kunne støtte dem.

Praksis er desuden udviklet på baggrund af erfaringer fra arbejdet med socialt udsatte borgere i Kirkens Korshær og Århus Kommune. Naapiffik er opstået som et tilbud under Kirkens Korshærs døgnvarmestue, da der opstod et behov for at lave et lignende tilbud til grønlandske borgere. Naapiffik har inddraget erfaringer fra døgnvarmestuen og kombineret det med aktivitetstilbud og viden, som særligt henvender sig til grønlændere.

Virkning

På baggrund af tilbuddets egne erfaringer vurderer Naapiffik, at praksis virker positivt i forhold til målgruppens støttebehov. Særligt det forhold, at man i Naapiffik har stort fokus på at anerkende den grønlandske kultur, vurderes at være virksomt for praksis, da brugerne får en følelse af at have et tilhørssted i Danmark.

Naapiffik vurderer desuden, at praksis virker positivt for målgruppen, idet brugerne støttes i sætte ord på deres problemer, hvilket skaber et fundament for at finde en løsning.

Der findes ingen eksterne eller interne evalueringer, som dokumenterer virkningen af praksis for tilbuddet.

Beskrivelse af praksis

Der er begrænsede beskrivelser af praksis, herunder formål, organisering samt overordnede beskrivelser af aktiviteter i tilbuddet.

Målgruppen for praksis er beskrevet i et begrænset omfang og omfatter i udgangspunktet alle grønlandske borgere, som opholder sig i Danmark.

Praksis er beskrevet på en måde, hvor andre vil få en meget overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Beskrivelser af tilbuddet findes primært på Kirkens Korshærs og Århus Kommunes hjemmesider.

Mål

Det overordnede formål med praksis er at give brugerne et trygt samlingssted og dermed mindske andelen af udsatte grønlandske borgere, som opholder sig på gaden.  Derudover er målsætningen at kunne favne alle brugere og give dem et tilhørsforhold, uanset graden af udsathed, herunder svært misbrug.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår på månedlige personalemøder og ved brug af praksisfortællinger om voldsomme episoder på værestedet. Hvis en medarbejder oplever en voldsom episode med en bruger, beskriver medarbejderen episoden og hvordan medarbejderen selv og borgeren reagerede i øjeblikket. Praksisfortællingen tages op i plenum på et månedligt personalemøde, hvor medarbejderne sammen drøfter, hvordan en lignende episode undgås. Praksisfortællinger er et fast punkt på dagsordenen til personalemøder. I perioder med mange voldsomme episoder holdes særlige møder, hvor medarbejderne gennemgår praksisfortællingerne med henblik på at mindske antallet af voldsomme episoder.

Samarbejde på tværs

Der er en mundtlig aftale om tværfagligt arbejde og samarbejde med andre tilbud, hvis en borger har behov for en tværfaglig indsats, eller der er brug for at inddrage en ekstern samarbejdspartner.

Der kommer jævnligt opsøgende medarbejdere fra andre sociale tilbud i Aarhus, som har berøring med udsatte grønlandske borgere, på værestedet.  Efter behov laver medarbejderne aftaler med andre tilbud og parter om koordineringen af en tværfaglig indsats for en bestemt borger.

Opsamling

Teori og viden: Naapiffiks arbejde bygger på en anderkendende tilgang samt på inspiration fra tilværelsespsykologien. Praksis i tilbuddet bygger desuden på Kirkens Korshær og Århus Kommunes erfaringer med arbejdet med social udsatte.

Virkning for målgruppen: Vurderes ud fra egne erfaringer og understøttes ikke af interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer.

Beskrivelse af praksis: Dele af praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan få en meget overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser er primært tilgængelige på Kirkens Korshær og Århus Kommunes hjemmesider.

Mål for brugerne: Der er ikke formuleret målsætninger for brugerne af tilbuddet.

Faglig refleksion: Foregår på personalemøder og gennem arbejdet med praksisfortællinger.

Samarbejde på tværs: Der er mundtlige aftaler om tværfagligt og eksternt samarbejde med forskellige tilbud til socialt udsatte. Medarbejdere fra andre tilbud har deres daglige gang på Naapiffik.