Printlogo for Udsatte Grønlændere

Naapiffik København – Mødested for udsatte grønlændere

Kort beskrivelse af tilbud

Naapiffik er et socialt mødested og værested under Kofoeds Skole særligt målrettet socialt udsatte grønlændere i København. Man kan få støtte og socialfaglig vejledning fra personalet eksempelvis i forhold til at opsøge forskellige myndigheder. Der er faste aktiviteter som musik, motion og mindfulness, samt internater, der har til formål at give brugerne nogle redskaber, der kan støtte og hjælpe dem til at tage de første skridt på vejen til et liv, der for dem selv er socialt acceptabelt og værdigt.

De fleste brugere er hjemløse (heraf nogle funktionelt hjemløse med en bolig, som de ikke kan opholde sig i) med et aktivt alkohol/hashmisbrug i forskelligt omfang. Flere brugere har psykiske sygdomme. Det overordnede udviklingsfokus er at støtte brugerne i at få adgang til bolig, lære dansk, hjælpe til uddannelse eller beskæftigelse samt at skabe rammer for sociale netværk. Derudover er der et udviklingsfokus på at forbedre fysisk og psykisk sundhed. Naapiffik anerkender succeserne i de små skridt, og lægger vægt på at se progression med afsæt i den enkeltes udgangspunkt. For at kunne arbejde aktivt med alle de nævnte parametre har Naapiffik et udbygget tværfagligt og tværinstitutionelt netværk. Værestedet kan henvise til øvrige tilbud på Kofoeds Skole og har et tæt samarbejde med Sundhedsteamet, Hjemløseenheden samt jobcentrene i Københavns Kommune.

Naapiffik er et tilbud under Kofoeds Skole i København.

Teori og viden

Tilbuddet er baseret på Kofoeds Skoles overordnede pædagogiske principper, der går igen i alle aktiviteter på Kofoeds Skole. Det bærende pædagogiske princip er hjælp til selvhjælp, der er en empowerment-strategi, hvis mål er at styrke den enkeltes egen handlekraft. Den enkelte får støtte til at påtage sig ansvaret for egen udvikling, ressourcer og muligheder. Kofoeds Skole lægger vægt på relationen i arbejdet med brugerne, da en god relation anses som grobund for den enkeltes udvikling.

Virkning

Naapiffik vurderer ud fra egne erfaringer, at praksis virker positivt på målgruppen og deres støttebehov. Brugerne af Naapiffik er ofte socialt isolerede med større eller mindre misbrugsproblematikker. Erfaringer fra Naapiffik viser, at brugerne tager små skridt mod en stabilisering af hverdagen, som er første etape på vejen mod at mindske misbrug og isolation. Kofoeds Skole foretager en årlig elevtilfredshedsundersøgelse, der også omfatter brugerne af Naapiffik. Undersøgelsen viser, at brugerne vurderer tilbuddet positivt og virkningsfuldt i forhold til deres behov.

Beskrivelse af praksis

Der er beskrivelser af udvalgte dele af praksis, herunder tilbuddets aktiviteter og organisering.  Derudover er der beskrivelser af, hvilke kriterier en bruger skal leve op til for at tilhøre målgruppen for tilbuddet samt målgruppens støttebehov. Det fremgår også af beskrivelserne, hvilken faglig baggrund medarbejderne skal have for at kunne indgå i tilbuddet.

Praksis er beskrevet på en måde, hvor andre vil få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Udover information på Kofoeds Skoles hjemmeside findes der interne dokumenter, der beskriver praksis.

Mål

Målet for Naapiffik er at skabe et mødested, hvor brugerne kan opnå socialt samvær med andre. Samtidig er målet at støtte brugerne i at komme ud af isolation og misbrug i det omfang dette hører til deres problematikker. Der er ikke en skillelinje for, hvornår målet for brugerne er at mødes og opleve socialt samvær, og hvornår målet er hjælp til udvikling. Det er en integreret målsætning, at Naapiffik stiller krav til dem, der vil deltage i samværet. Eksempelvis om at give en hånd med i køkkenet eller på anden vis hjælpe til – også i det helt små. Kofoeds Skole kalder dette ”at der skal ydes, før der kan nydes”.

Brugernes udvikling vurderes efter behov. Der fokuseres på de små fremskridt for den enkelte.

Faglig refleksion

Faglig refleksion blandt personalet foregår på henholdsvis ugentlige personalemøder og gennem månedlig supervision, hvor medarbejderne får mulighed for at vende faglige udfordringer og få sparring fra supervisor.

Samarbejde på tværs

Der findes en mundtlig aftale for, hvordan tværfagligt samarbejde foregår, samt hvordan samarbejde med eksterne samarbejdspartnere foregår med henblik på at understøtte praksis. Det indebærer samarbejde med øvrige tilbud på Kofoeds Skole og samarbejde med Sundhedsteamet, Opsøgende psykiatrisk team, Hjemløseenheden samt jobcentrene i Københavns Kommune. Flere aktører har faste aftaler og kommer regelmæssigt i Naapiffik for at møde brugerne. Det gælder eksempelvis de opsøgende psykiatriske sygeplejersker, som jævnligt kommer forbi Naapiffik i håb om, at nogle vil tage imod hjælp til at få det bedre psykisk.

Opsamling

Teori og viden: Naapiffik arbejder ud fra Kofoeds Skoles overordnede pædagogiske principper med afsæt i hjælp til selvhjælp.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra tilbuddets egne erfaringer. Der er ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Praksis er delvist beskrevet, og andre tilbud og fagpersoner kan få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser er primært tilgængelige i interne dokumenter.

Mål for borgerne: Målet er klart, og brugernes udvikling vurderes efter behov.

Faglig refleksion: Foregår blandt personale på ugentlige møder og ved supervision.

Samarbejde på tværs: Sker efter mundtlig aftale internt i organisationen samt med eksterne samarbejdspartnere.