Printlogo for Udsatte Grønlændere

Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Odense

Kort beskrivelse af tilbud

CTI-støtte (Critical Time Intervention) er et tilbud til udsatte grønlændere om en tidsbegrænset og intensiv støtte i en kritisk overgangsperiode. Det kan være overgangen fra at være hjemløs og bo på gaden til et liv i egen bolig; overgangen fra brug af rusmidler til behandling og rusmiddelfri; overgangen til førtidspension, hvor der tidligere har været rod i økonomien og usikkerhed om fremtiden, eller opstart af praktik eller job/uddannelse. Selve støtten er opdelt i tre faser, hvor der ydes mest intensiv støtte til borgeren i begyndelsen, og mindst støtte hen mod slutfasen af forløbet. I slutfasen er det meningen, at borgeren skal orientere sig mod eksisterende, og mindre intensive, støttetilbud, som borgeren kan benytte sig fremover. I forløbet er det borgeren selv, der definerer hvilke udfordringer han eller hun gerne vil samarbejde med CTI-medarbejderen om. Tilbuddet tager afsæt i, hvilke ønsker borgeren har til at foretage ændringer i sit liv, og hvilke behov borgeren selv har for at få en bedre tilværelse.

Tilbuddet henvender sig til socialt udsatte grønlændere over 18 år, som har et ønske om at forbedre deres livskvalitet og dermed forbedre mulighederne for at komme i arbejde eller i uddannelse. Forløbet strækker sig over ni måneder, og kombinerer metoderne Critical Time Intervention (CTI) og støtte fra en frivilligstøtte, som enten har grønlandsk eller dansk baggrund. Frivilligstøtten er ligeledes tilknyttet borgeren i ni måneder, og vil undervejs have overlap med CTI-støtten.

Tilbuddet er igangsat som en del af satspuljeaftalen for 2017, hvor der blev afsat midler til at udvikle effektiv støtte til udsatte grønlændere i Danmark i form af en overgangs- og peerstøtte. Tilbuddet blev igangsat i 2017 og afsluttes ultimo 2020.

CTI-støtte til udsatte grønlændere er et tilbud under Odense Kommunes beskæftigelses- og socialforvaltning. Tilbuddet samarbejder med Det Grønlandske Hus i Odense, der varetager rekruttering og koordinering af frivilligindsatsen.

Teori og viden

Praksis er bygget op om CTI-indsatsen og den systemisk anerkendende tilgang til borgeren.

CTI er en evidensbaseret case-management-metode, der har til formål at sikre en god overgang for udsatte borgere i en kritisk overgangsperiode i deres liv. CTI-medarbejderen arbejder med udgangspunkt i en recovery- og empowerment-baseret tilgang, hvor borgeren opnår støtte og hjælp til at blive mere selvhjulpen og fastholde de fremskridt, som han eller hun oplever i overgangsperioden. CTI-medarbejderen arbejder dels relationelt med borgeren, dels med at bygge bro og koordinere mellem de øvrige indsatser, borgeren er en del af. Det skal understøtte en sammenhæng i indsatsen til borgeren samt etablere et varigt støttenetværk omkring borgeren.

CTI-indsatsen er tidsbegrænset og tilbydes borgeren i et forløb over ni måneder. Intensiteten er størst i begyndelsen af forløbet og falder herefter støt i perioden, efterhånden som borgeren bliver mere og mere selvhjulpen.

CTI-indsatsen er en gennemprøvet og evidensbaseret indsats i arbejdet med socialt udsatte borgere. Metoden har især været anvendt og afprøvet i forbindelsen med overgangen fra hjemløshed til egen bolig, blandt andet i forbindelse med Hjemløsestrategien. Det er første gang, at CTI-indsatsen er anvendt i arbejdet med socialt udsatte grønlændere med fokus på flere problemstillinger og overgange i livet end hjemløshed alene.

CTI-indsatsen kombineres med en frivilligstøtte fra frivillige, der selv har boet i Grønland og oplevet overgangen med flytning fra Grønland til Danmark eller har en særlig interesse for Grønland. De frivillige deler dog ikke nødvendigvis erfaringer med borgeren, når det kommer til misbrug, hjemløshed eller andre sociale problemstillinger.

Metoden er anbefalet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Socialstyrelsen.

Den systemisk anerkendende tilgang til borgeren omhandler, hvordan  borgeren opfatter de situationer, relationer og sammenhænge han eller hun er en del af. Tilgangen bygger på, at fagpersonen går til borgeren med nysgerrighed, og man arbejder aktivt med, hvordan sproget er med til at skabe borgerens virkeligheds- og selvopfattelse.

Praksis i tilbuddet bygger derudover på erfaringer, som er opnået i løbet af projektet med CTI-støtte til udsatte grønlændere, samt på erfaringer fra Odense Kommunes Housing First-projektindsats i perioden 2010-2018.

Virkning

Tilbuddet vurderer på baggrund af en ekstern midtvejsevaluering, foretaget af VIVE, at praksis i tilbuddet har en positiv virkning for målgruppen. Evalueringen fremhæver, at CTI-indsatsen giver mulighed for at give udsatte grønlændere håndholdt støtte, og at de borgere som gennemfører CTI-forløbet, oplever øget trivsel og bedre selvvurderet eget helbred. Ligeledes deltager flere af borgerne i sociale aktiviteter efter endt forløb.

Tilbuddet vurderer desuden, at det er en forudsætning for et vellykket forløb, at borgeren indgår i forløbet med et ønske om at ville samarbejde og med lysten til at skabe en positiv forandring i sin tilværelse. Således er borgerens eget initiativ og motivation afgørende for virkningen af indsatsen.

VIVE udarbejder en slutevaluering af tilbuddet primo 2021, med henblik på blandt andet at dokumentere den samlede virkning af indsatsen.

Beskrivelse af praksis

I VIVEs midtvejsevaluering ’Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark’ fra 2019 beskrives sideløbende CTI-indsatser i hhv. Odense, Vejle og Aarhus Kommuner. Evalueringen beskriver udførligt målgruppen, formålet for den overordnede indsats i projektet samt organiseringen af CTI-indsatsen og peerindsatsen i de tre kommuner.

VIVEs slutevaluering primo 2021 vil også indeholde en uddybende beskrivelse af tilbuddet.

Mål

Målet for indsatsen er at yde en håndholdt og individuel støtte til borgeren med henblik på at styrke borgeren i at benytte eksisterende støttetilbud i velfærdsystemet. Målgruppen er kendetegnet ved ofte at have svært ved at navigere i det danske system, og CTI-indsatsen har i den forbindelse til formål at understøtte brobygningen mellem borger og tilbud i velfærdssystemet og civilsamfundet.

Målet med tilbuddet er desuden at udvikle og afprøve en metode, som gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere, med henblik på at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats, som kommunerne yder.

Borgernes udvikling måles og vurderes systematisk i et dokumentationssystem udarbejdet af VIVE. Målingen af borgernes progression sættes i forhold til de mål, der er opstillet for praksis.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår ved kontinuerlige møder i projektgruppen, hvor de enkelte sager drøftes i forhold til, hvilke mønstre CTI-medarbejderen ser hos borgere, og om borgeren evt. bør kobles til andre tilbud. Det kan fx være, at borgeren skal henvises til Center for seksuelt misbrugte eller andre tilbud, som kan yde støtte til borgeren. CTI-medarbejderne får også tilbud om coachende samtaler med henblik på at opnå nye indsigter til det videre arbejde med borgerne.

Der holdes desuden jævnligt projektmøder med medarbejderne i Det Grønlandske Hus Odense, hvor man ligeledes drøfter socialfaglige problematikker og udvikling af samarbejdet.

For de tilknyttede frivillige foregår faglig refleksion ved fælles frivilligmøder en gang om måneden, med mulighed for at dele erfaringer og få sparring.

Samarbejde på tværs

Der er en mundtlig aftale for, hvordan samarbejde mellem tilbuddets samarbejdspartnere foregår. Odense Kommune har det overordnede projektansvar, og CTI-indsatsen er forankret her, imens Det Grønlandske Hus Odense har ansvaret for frivilligindsatsen. I de CTI-forløb, hvor det giver mening for borgeren at have kontakt til og få støtte af en frivillig, samarbejdes der om at etablere et frivilligforløb.

Odense Kommunes beskæftigelses- og socialforvaltning har desuden et tæt samarbejde med forvaltningens andre afdelinger omkring CTI-indsatsen, eksempelvis med forvaltningens jobrådgiver, der deltager i udarbejdelsen af en borgerplan for den enkelte borgere.

Opsamling

Teori og viden: Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere bygger på en kombination af metoderne CTI og frivilligstøtte. Metoderne er anbefalet af VIVE og Socialstyrelsen. Praksis i tilbuddet bygger desuden på en systemisk anerkendende tilgang til borgeren.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra en ekstern midtvejsevaluering foretaget af VIVE. Dertil udkommer en ekstern virkningsevaluering fra VIVE primo 2021.

Beskrivelse af praksis: Praksis er beskrevet udførligt i VIVEs midtvejsevaluering ’Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark’ fra 2019.

Mål for borgerne: Målet er klart. Der foretages systematisk måling og vurdering af borgernes udvikling i et dokumentationssystem udarbejdet af VIVE, ekstern evaluator. Målingen af borgernes progression sættes i forhold til de mål, der er opstillet for praksis.

Faglig refleksion: Foregår på løbende møder i projektgruppen samt på projektmøder med samarbejdspartnerne i Det Grønlandske Hus Odense. Der er møder med de tilknyttede frivillige en gang om måneden.

Samarbejde på tværs: Sker efter mundtlig aftale mellem tilbuddets samarbejdspartnere, og der er en tydelig ansvarsfordeling mellem parterne. Der er desuden et tæt internt samarbejde mellem afdelingerne i Odense Kommunes beskæftigelses- og socialforvaltning.