Printlogo for Udsatte Grønlændere

Pooq rådgivning i sociale spørgsmål

[Det Grønlandske Hus København (København)]

Kort beskrivelse af tilbud

Den åbne rådgivning Pooq er et tilbud til grønlandske borgere om støtte og anonym rådgivning i sociale forhold i Danmark. Tilbuddet er målrettet alle herboende grønlændere, som befinder sig i en vanskelig situation socialt, økonomisk eller personligt. Borgerne kan få hjælp i et længerevarende forløb med en bisidder eller støtte gennem enkelte samtaler med en rådgiver. Borgerne kan ringe til rådgivningen eller komme til rådgivningen i Det Grønlandske Hus København.

Pooq har ansat socialkonsulenter. Deres funktion er at yde rådgivning og vejledning i forhold til den danske og grønlandske sociallovgivning, at bistå i kontakten til det danske socialsystem og at være bisiddere for ressourcesvage grønlandske borgere, som er flyttet til Danmark.

Socialkonsulenterne laver desuden opsøgende arbejde i samarbejde med en række forskellige indsatser, herunder Morgencaféen for hjemløse i København, Københavns Kommunes Hjemløseenhed, Herbergscentret Sundholm og Besøgstjenesten i Det Grønlandske Hus København. Derudover formidler Pooq kontakten mellem offentlige og private institutioner og grønlandske tolke, når grønlandske borgere har brug for tolkebistand.

Socialkonsulenterne i Pooq indgår ligeledes i samarbejder med både private og offentlige institutioner, hvor Pooqs rolle er at formidle viden om grønlandsk kultur og sprog samt forståelse af samfundsstrukturen i både Grønland og Danmark.

Rådgivningskontoret Pooq hører under Det Grønlandske Hus i København.

Teori og viden

Pooq et åbent rådgivningstilbud varetaget af socialkonsulenter med fokus på at hjælpe borgeren i mødet med det offentlige, sådan som det er kendt i mange andre åbne rådgivninger landet over. I Poog baserer rådgivningen sig på socialfaglig viden samt socialkonsulenternes kendskab til Grønland og den grønlandske kultur. Pooq udveksler løbende erfaringer og viden med andre tilbud og organisationer, som også beskæftiger sig med udsatte grønlændere.

I Pooq udvikles tilbuddet løbende med afsæt i den aktuelle forskning, som belyser de sociale og kulturelle barrierer, der kan opstå i mødet mellem grønlandske borgere og myndigheder i Danmark.  Derudover er konsulenterne i Pooq i kontinuerlig dialog med relevante aktører på området, om at identificere indsatser og behov hos målgruppen. Og konsulenterne følger udviklingen i andre tilbud med henblik på at tilpasse Pooq til de overordnede målsætninger for målgruppen.

Virkning

På baggrund af egne erfaringer vurderer Pooq, at tilbuddet virker positivt i forhold til målgruppens støttebehov.

Særligt viden om grønlandsk kultur og det grønlandske samfund samt sprogkompetencer gør, at man i Pooq har mulighed for at overkomme sproglige og kulturelle barriere og herigennem bygge bro i mødet mellem grønlandske borgere og myndighederne i Danmark.

Der er ikke foretaget en intern eller ekstern evaluering eller undersøgelse blandt målgruppen, der dokumenterer virkning i forhold til målgruppens støttebehov.

Beskrivelse af praksis

Der er beskrivelser af udvalgte dele af praksis, herunder beskrivelser af den rådgivning og vejledning, som tilbydes i Pooq, samt beskrivelser af, hvordan praksis er organiseret i samarbejde med andre aktører, som arbejder med udsatte grønlændere.

Praksis er beskrevet så andre vil få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Udover information på Det Grønlandske Hus Københavns hjemmeside findes der årsrapporter, der beskriver praksis.

Mål

Målet for tilbuddet er, er at borgerne gennem rådgivning bliver mere selvhjulpne og gennem kortere eller længerevarende rådgivningsforløb bliver i stand til at imødekomme eksempelvis kontakt til sociale myndigheder på egen hånd.

Der foretages ikke en vurdering af borgernes udvikling i forhold til den overordnede målsætning.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår ved, at man løbende evaluerer på indsatserne i Pooq, på baggrund af de behov, som socialkonsulenterne i det daglige oplever er til stede hos borgerne.

Pooq deltager derudover som aktivt medlem af lederfora og fagfora for sociale indsatser i Københavns Kommune.

Samarbejde på tværs

Samarbejde internt i organisationen foregår efter behov. Derudover er der en fast mundtlig samarbejdsaftale med eksterne samarbejdspartnere, hvor socialkonsulenterne fra Poog kommer ud og laver opsøgende arbejde i en række forskellige tilbud til socialt udsatte grønlændere, herunder særligt tilbud under Københavns Kommunes hjemløseenhed.

Opsamling

Teori og viden: Pooqs arbejde bygger på socialfaglige kompetencer samt kendskabet til grønlandsk kultur og samfund. Poog tager afsæt i Det Grønlandske Hus Københavns egne erfaringer med rådgivning af målgruppen samt i vidensudveksling med andre aktører, som arbejder med udsatte grønlændere.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra egne erfaringer. Der er ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Dele af praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser er primært tilgængelige på Det Grønlandske Hus Københavns hjemmeside og i årsrapporter.

Mål for brugerne: Formålet med praksis er beskrevet for målgruppen. Målsætningerne for den enkelte bruger afhænger af dennes ønsker og behov for støtte.

Faglig refleksion: Foregår ved løbende medarbejderevaluering af indsatserne i Pooq.

Samarbejde på tværs: Foregår efter behov internt i organisationen samt efter mundtlig aftale med eksterne samarbejdspartnere omkring Pooqs opsøgende arbejde.