Printlogo for Udsatte Grønlændere

Pooq rådgivning i sociale spørgsmål

Kort beskrivelse af tilbud

Den åbne rådgivning Pooq er et tilbud til grønlandske borgere om støtte og anonym rådgivning i sociale forhold i Danmark. Tilbuddet er målrettet alle herboende grønlændere, som befinder sig i en vanskelig situation socialt, økonomisk eller personligt. Man kan ringe til rådgivningen eller komme til rådgivningen i Det Grønlandske Hus København.

Pooq har ansat socialkonsulenter. Deres funktion er at yde rådgivning og vejledning i forhold til den danske og grønlandske sociallovgivning, at bistå i kontakten til det danske socialsystem og at være bisiddere for grønlandske borgere, som er flyttet til Danmark. Alle socialkonsulenter har socialfaglig eller pædagogisk baggrund.

Socialkonsulenterne laver desuden opsøgende arbejde i samarbejde med en række forskellige indsatser, herunder Morgencaféen for hjemløse i København, Københavns Kommunes Hjemløseenhed, Herbergscentret Sundholm og Besøgstjenesten i Det Grønlandske Hus København. Derudover formidler Pooq kontakten mellem offentlige og private institutioner.

Socialkonsulenterne i Pooq indgår ligeledes i samarbejder med både private og offentlige institutioner, hvor Pooqs rolle er at formidle viden om grønlandsk kultur og sprog samt forståelse af samfundsstrukturen i både Grønland og Danmark.

Rådgivningskontoret Pooq hører under Det Grønlandske Hus i København.

Teori og viden

Pooq et åbent rådgivningstilbud varetaget af socialkonsulenter med fokus på at hjælpe brugeren i mødet med det offentlige, sådan som det er kendt i mange andre åbne rådgivninger landet over. I Pooq baserer rådgivningen sig på socialfaglig viden samt socialkonsulenternes kendskab til Grønland og den grønlandske kultur. Pooq udveksler løbende erfaringer og viden med andre tilbud og organisationer, som også beskæftiger sig med udsatte grønlændere.

I Pooq udvikles tilbuddet løbende med afsæt i den aktuelle forskning, som belyser de sociale og kulturelle barrierer, der kan opstå i mødet mellem grønlandske borgere og myndigheder i Danmark.  Derudover er konsulenterne i Pooq i kontinuerlig dialog med relevante aktører på området, eksempelvis Hjemløseenheden i Københavns Kommune og Herbergscentret Sundholm, om at identificere indsatser og behov hos målgruppen. Konsulenterne følger udviklingen i andre tilbud med henblik på at tilpasse Pooq til de overordnede målsætninger for målgruppen.

Virkning

På baggrund af egne erfaringer vurderer Pooq, at tilbuddet virker positivt i forhold til målgruppens støttebehov. Medarbejderne i Pooq får også positiv feedback, når de er med som bisiddere på møder med myndighederne. Deres funktion som bisidder er med til at skabe større forståelse og tryghed mellem borger og myndighedsperson.

Særligt viden om grønlandsk kultur og det grønlandske samfund samt sprogkompetencer gør, at man i Pooq har mulighed for at overkomme sproglige og kulturelle barriere og herigennem bygge bro i mødet mellem grønlandske borgere og myndighederne i Danmark.

Der er ikke foretaget en intern eller ekstern evaluering eller undersøgelse blandt målgruppen, der dokumenterer virkning i forhold til målgruppens støttebehov.

Beskrivelse af praksis

Der er beskrivelser af udvalgte dele af praksis, herunder beskrivelser af den rådgivning og vejledning, som tilbydes i Pooq, samt beskrivelser af, hvordan praksis er organiseret i samarbejde med andre aktører, som arbejder med udsatte grønlændere.

Praksis er beskrevet så andre vil få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Udover information på Det Grønlandske Hus Københavns hjemmeside findes der årsrapporter, der beskriver praksis.

Mål

Målet for tilbuddet er, er at brugerne gennem rådgivning bliver mere selvhjulpne og gennem kortere eller længerevarende rådgivningsforløb selv bliver i stand til at kontakte sociale myndigheder.

Der foretages ikke en vurdering af brugernes udvikling i forhold til den overordnede målsætning.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår på ugentlige socialmøder mellem medarbejderne og på ugentlige møder med direktøren for Det Grønlandske Hus København. Derudover holdes årligt socialfaglige møder på tværs af de grønlandske huse, hvor medarbejderne drøfter faglige emner og dilemmaer.

Der holdes månedligt netværksmøder med Kofoeds Skole og Hjemløseenheden i Københavns Kommune. Her drøftes dilemmaer vedrørende de brugere, som både er i kontakt med Pooq og de andre tilbud. Pooq deltager derudover aktivt i fagfora omkring sociale indsatser for udsatte grønlændere i Københavns Kommune.

Hvert kvartal er der desuden supervision for medarbejderne i Det Grønlandske Hus København.

Samarbejde på tværs

Der er en skriftlig aftale for internt samarbejde mellem socialkonsulenterne i Pooq og uddannelsesafdelingen i Det Grønlandske Hus København. Hvis der er behov for det, kan de respektive afdelinger henvise brugere internt.

Derudover er der en skriftlig samarbejdsaftale med eksterne samarbejdspartnere. Socialkonsulenterne fra Pooq laver opsøgende arbejde i en række forskellige tilbud til socialt udsatte grønlændere, herunder særligt tilbud under Københavns Kommunes hjemløsetilbud.

Opsamling

Teori og viden: Pooqs arbejde bygger på socialfaglige kompetencer samt kendskabet til grønlandsk kultur og samfund. Pooq tager afsæt i Det Grønlandske Hus Københavns egne erfaringer med rådgivning af målgruppen samt i vidensudveksling med andre aktører, som arbejder med udsatte grønlændere.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra egne erfaringer. Der er ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Dele af praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser er primært tilgængelige på Det Grønlandske Hus Københavns hjemmeside og i årsrapporter.

Mål/formål for borgerne: Formålet med praksis er beskrevet for målgruppen. Målsætningerne for den enkelte bruger afhænger af dennes ønsker og behov for støtte.

Faglig refleksion: Foregår ved interne socialfaglige møder mellem de ansatte og med direktøren for Det Grønlandske Hus København. Faglig refleksion foregår derudover på tværs af de grønlandske huse samt i fagfora for tilbud til udsatte grønlændere i København. Medarbejderne i Det Grønlandske Hus får desuden supervision en gang i kvartalet.

Samarbejde på tværs: Sker efter en skriftlig aftale med uddannelsesafdelingen internt i organisationen samt efter mundtlig aftale med eksterne samarbejdspartnere omkring Pooqs opsøgende arbejde.