Printlogo for Udsatte Grønlændere

Særlig indsats for ledige grønlændere (afsluttet projekt)

Kort beskrivelse af tilbud

’Særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark’ er en pulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som har haft til formål at øge arbejdsmarkedstilknytningen blandt grønlandske borgere i Danmark.

Odense Kommune har fået finansiering gennem puljen til et et-årigt projekt i 2020. Projektet skulle sikre en håndholdt indsats for ledige grønlandske borgere, og igennem vejledning støtte dem i at håndtere de problemstillinger, der kan være udfordrende i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Målgruppen for projektet var grønlandske borgere, der havde været på kontanthjælp i ca. et år, og som var forholdsvis tæt på arbejdsmarkedet. For at deltage i projektet skulle tilbuddet vurdere at en særlig indsats kunne medvirke til, at borgerne kunne komme i arbejde eller uddannelse.

Erfaringen viste, at borgerne ofte havde andre problemer end blot ledighed, såsom tidligere misbrug, psykisk sårbarhed, følgevirkninger af vold, overgreb, selvmordsforsøg og ensomhed.

Indsatsen tog derfor udgangspunkt i at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet, men den tog også højde for andre faktorer, der kunne være en udfordring for borgerens mulighed for at komme i arbejde, eksempelvis psykiske problemer, problemer med gæld eller sygdom i familien.

Projektet var etableret som et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune og Det Grønlandske Hus Odense.

Teori og viden

Praksis i tilbuddet byggede på en systemisk anerkendende tilgang til mødet med borgeren. Den systemisk anerkendende tilgang i tilbuddet tog afsæt i et helhedsperspektiv med fokus på de relationer og sammenhænge borgeren var en del af. Fagpersonen mødte borgeren med nysgerrighed, og man arbejdede aktivt med, hvordan sproget er med til at skabe borgerens virkeligheds- og selvopfattelse.

Der var også fokus på at møde borgerne, hvor de var ”her og nu”, og indsatsen tog afsæt i den enkelte borgers ønsker i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. Desuden var der fokus på borgerens ressourcer og på at skabe en positiv og opmuntrende stemning i mødet med borgeren.
Praksis var baseret på erfaring fra tidligere projekter for målgruppen i Odense Kommune, herunder fra projektet ’CTI-støtte til udsatte grønlændere’ samt på teoretisk uddannelse om systemisk ledelse.

Virkning

Tilbuddet vurderede på baggrund af en intern evaluering, at praksis i tilbuddet havde en positiv virkning for målgruppen. Evalueringen blev foretaget ved afsluttende samtaler med deltagerne, hvor de beskrev deres opfattelse af forløbet, samt hvilken forskel det havde gjort for dem i forhold til at komme i beskæftigelse.

I alt deltog 19 borgere i forløbet. Kun en enkelt borger er kommet i arbejde efter projektet, og to borgere er begyndt på en uddannelse. På baggrund af evalueringen blev det dog vurderet, at deltagerne i projektet havde fået fornyet tro på muligheden for at komme i beskæftigelse. Flere borgere deltog i undervisning på Syddansk Erhvervsskole og var mødestabile og aktive i undervisningen, hvilket var en stor milepæl i sig selv.

Tilbagemeldinger fra deltagerne viste også, at de havde haft glæde af projektet. Det var positivt at have noget at stå op til om morgenen. Og de følte sig set og hørt. Medarbejderne oplevede også, at deltagerne kom i bedre humør i projektperioden.

Beskrivelse af praksis

Overordnede beskrivelser af projektet findes på Odense Kommunes hjemmeside.

Tilbuddet er også beskrevet i halvårlige statusrapporter samt i en afsluttende selvevaluering, som opgør deltagernes status i forhold til arbejdsmarkedet. Disse rapporter er interne dokumenter.

Mål

Målsætningen for projektet var at øge grønlandske borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet samt at øge beskæftigelses- og socialforvaltningens vidensniveau om målgruppen og de udfordringer, målgruppen oplever i forhold til at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Individuelle målsætninger for den enkelte borger tog afsæt i borgerens livssituation og den forandring, borgeren ønskede skulle ske for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Projektet har registreret borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet ved projektets begyndelse og afslutning. Der er internt fulgt op på borgerens individuelle udvikling i forhold til de mål, der er opstillet for praksis.

Faglig refleksion

Faglig refleksion er foregået ved løbende dialog mellem medarbejderne i projektgruppen, som ud fra deres respektive fagligheder har drøftet, hvordan den enkelte borger skulle hjælpes i forløbet.

Samarbejde på tværs

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med Det Grønlandske Hus Odense. Der er desuden et uformelt samarbejde mellem projektets medarbejdere og Syddansk Erhvervsskole. Medarbejdere fra projektet har været på skolen og drøftet problematikker og eventuelle misforståelser imellem de grønlandske elever og personalet på Syddansk Erhvervsskole. Medarbejderne fra projektet har også undervist de grønlandske borgere, som gik på skolen i forskellene mellem det danske og grønlandske arbejdsmarked.

Opsamling

Teori og viden: Projektets arbejde bygger på en systemisk anerkendende tilgang til mødet med borgeren, som tager afsæt i borgerens ønsker i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt på baggrund af en intern evaluering samt på positive tilbagemeldinger fra deltagerne i projektet. Det fremgår af evalueringen, at deltagerne i særlig grad oplevede en personlig sejr i at blive mødestabile og få fornyet tro på videre uddannelse og beskæftigelse.

Beskrivelse af praksis: Overordnede beskrivelser af projektet findes på Odense Kommunes hjemmeside.

Mål for borgerne: Målet er klart, og borgernes udvikling vurderes ud fra en måling i forhold til de mål, der er opstillet for praksis.

Faglig refleksion: Foretages ved løbende dialog mellem projektgruppens medarbejdere om indsatsen for den enkelte borgere.

Samarbejde på tværs: Sker efter samarbejdsaftale med Det Grønlandske Hus Odense samt ved et uformelt samarbejde med Syddansk Erhvervsskole og andre relevante aktører.