Printlogo for Udsatte Grønlændere

Styrket inklusion af udsatte borgere født i Grønland

Kort beskrivelse af tilbud

’Styrket inklusion af udsatte borgere født i Grønland’ er et projekt, der henvender sig til udsatte grønlændere i Vejle Kommune. Projektet bygger på CTI-støtte (Critical Time Intervention), som er et tilbud om en tidsbegrænset og intensiv støtte fra en CTI-medarbejder i en kritisk overgangsperiode kombineret med støtte fra en frivillig peer. Støtten kan i være overgangen fra at være hjemløs og bo på gaden til et liv i egen bolig; overgangen fra brug af rusmidler til behandling og rusmiddelfri; overgangen til førtidspension, hvor der tidligere har været rod i økonomien og usikkerhed om fremtiden, eller opstart af praktik eller job/uddannelse.

Målgruppen for projektet er socialt udsatte grønlandske borgere i alderen 18-65 år. I Vejle Kommune har man erfaret, at det er svært at nå og fastholde denne målgruppe i sociale indsatser, kun få udsatte grønlændere er tilknyttet en indsats. Dette på trods af, at mange i målgruppen har sociale udfordringer såsom misbrug, hjemløshed, ledighed, isolation m.m.

Projektet har derfor som mål at styrke indsatsen og samarbejdet med udsatte grønlandske borgere i Vejle Kommune ved hjælp af intensiv pædagogisk støtte i kombination med frivillig peerstøtte, så borgerne opnår større handlekompetence og inklusion i lokalsamfundet. Formålet med indsatsen er yderligere, at færre socialt udsatte grønlændere havner i hjemløshed, i et misbrug, står med ubehandlede traumer m.m.

Tilbuddet er igangsat som en del af satspuljeaftalen for 2017, hvor der blev afsat midler til at udvikle effektiv støtte til udsatte grønlændere i Danmark i form af en overgangs- og peerstøtte. Tilbuddet blev igangsat i 2017 og afsluttes marts 2021.

Projektet er forankret i Vejle Kommune og afvikles i samarbejde med Det Grønlandske Hus Odense og Kirkens Korshær.

Teori og viden

Praksis er bygget op om CTI-indsatsen. CTI er en case-management-metode, der har til formål at sikre en god overgang for udsatte borgere i en kritisk overgangsperiode i deres liv. CTI-medarbejderen arbejder med udgangspunkt i en recovery- og empowerment-baseret tilgang, hvor borgeren opnår støtte og hjælp til at blive mere selvhjulpen og fastholde de fremskridt, som han eller hun oplever i overgangsperioden. CTI-medarbejderen arbejder dels relationelt med borgeren, dels med at koordinere og bygge bro mellem de øvrige indsatser, borgeren er en del af. Det skal understøtte en sammenhæng i indsatsen til borgeren samt etablere et varigt støttenetværk omkring borgeren.

CTI-indsatsen er tidsbegrænset og tilbydes borgeren i et forløb over ni måneder. Intensiteten er højst i begyndelsen af forløbet og falder herefter støt i perioden, efterhånden som borgeren bliver mere og mere selvhjulpen.

CTI-indsatsen er en gennemprøvet indsats i arbejdet med socialt udsatte borgere. Metoden har især været anvendt og afprøvet i forbindelse med overgangen fra hjemløshed til egen bolig, blandt andet i forbindelse med Hjemløsestrategien. Det er første gang, at CTI-indsatsen er anvendt i arbejdet med socialt udsatte grønlændere med fokus på flere problemstillinger og overgange i livet end hjemløshed alene.

CTI-indsatsen kombineres med en frivilligstøtte fra frivillige der ikke behøver at være af grønlandsk oprindelse, men som dog skal have erfaring med at bo i Grønland og oplevet overgangen med flytning fra Grønland til Danmark. De frivillige deler ikke nødvendigvis erfaringer med borgeren, når det kommer til misbrug, hjemløshed eller andre sociale problemstillinger.

Metoden er anbefalet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Socialstyrelsen.

Virkning

Tilbuddet vurderer på baggrund af den eksterne midtvejsevaluering ’Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark’ fra 2019, foretaget af VIVE, at praksis i tilbuddet har en positiv virkning for målgruppen. Evalueringen fremhæver, at CTI-indsatsen giver mulighed for at give udsatte grønlændere håndholdt støtte, og at de borgere som gennemfører CTI-forløbet oplever større trivsel og bedre selvvurdering af eget helbred. Ligeledes deltager flere af borgerne i sociale aktiviteter efter endt forløb.

VIVE udarbejder en slutevaluering af tilbuddet primo 2021, med henblik på blandt andet at dokumentere den samlede virkning af indsatsen.

Beskrivelse af praksis

I midtvejsevalueringen fra VIVE beskrives sideløbende CTI-indsatser i hhv. Odense, Vejle og Aarhus Kommuner. Evalueringen beskriver udførligt målgruppen, formålet for den overordnede indsats i projektet samt organiseringen af CTI-indsatsen og peerindsatsen i de tre kommuner.

VIVEs slutevaluering primo 2021 vil også indeholde en uddybende beskrivelse af tilbuddet.

Mål

Der er et klart formuleret mål om, at projektet skal nå og fastholde målgruppen i indsatser, således at færre grønlandske borgere i kommunen på sigt oplever sociale udfordringer. Formålet er desuden at styrke indsatsen og samarbejdet med borgerne, så de opnår større handlekompetence og inklusion i lokalsamfundet.

Målsætningerne for den enkelte borger tager afsæt i, hvilke forandringer borgeren selv ønsker i sit liv. Disse ønsker skitseres, i samarbejde med CTI-medarbejderen og peerstøtten, i en indsatsplan med indsatsmål og delmål for borgeren. Det er CTI-medarbejderens ansvar at yde den pædagogisk støtte og samarbejde med borgeren og peerstøtten om at opnå borgerens målsætninger.

Borgernes udvikling måles og vurderes systematisk i et dokumentationssystem udarbejdet af VIVE. Målingen af borgernes progression sættes i forhold til de mål, der er opstillet for praksis.

Faglig refleksion

Der er ugentlige gruppemøder mellem projektkoordinator og CTI-medarbejdere.  Her er der faglig refleksion, og medarbejderne drøfter forhold vedrørende enkelte borgere og den overordnede metodiske tilgang.

Samarbejde på tværs

CTI-indsatsen er forankret i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde med Det Grønlandske Hus Odense. Internt i forvaltningen foregår samarbejdet efter behov mellem jobcenter, familieafdelingen og misbrugscenteret.

Vejle Kommune har en skriftlig samarbejdsaftale med Det Grønlandske Hus Odense, der rekrutterer peerstøtter til projektet. I de CTI-forløb, hvor det giver mening for borgeren at have kontakt til og få støtte af en peerstøtte, samarbejdes der om at etablere et peerforløb, som koordineres af en peerkoordinator i Det Grønlandske Hus Odense.

Vejle Kommune samarbejder desuden med Det Grønlandske Hus Odense og Kirkens Korshær i Vejle om at rekruttere borgere til indsatsen, da begge organisationer har stort kendskab til målgruppen og jævnligt er i kontakt med socialt udsatte grønlændere. Der er skriftlige aftaler om samarbejdet om rekruttering.

Opsamling

Teori og viden: Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere bygger på en kombination af metoderne CTI og frivilligstøtte. Metoderne er anbefalet af VIVE og Socialstyrelsen.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra en ekstern midtvejsevaluering fra VIVE ’Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark’ , 2019. Dertil udkommer en virkningsevaluering fra VIVE primo 2021.

Beskrivelse af praksis: Praksis er beskrevet udførligt i VIVEs midtvejsevaluering.

Mål for borgerne: Der er formuleret et overordnet formål og mål for indsatsen. Der foretages systematisk måling og vurdering af borgernes udvikling i et dokumentationssystem udarbejdet af VIVE, ekstern evaluator. Målingen af borgernes progression sættes i forhold til de mål, der er opstillet for praksis.

Faglig refleksion: Foregår på ugentlige gruppemøder mellem projektkoordinator og CTI-medarbejdere.

Samarbejde på tværs: Sker efter skriftlig aftale med tilbuddets samarbejdspartnere, og der er en tydelig ansvarsfordeling mellem parterne.