Printlogo for Udsatte Grønlændere

Terapi- og rådgivningsforløb for nytilkomne grønlændere

Kort beskrivelse af tilbud

Terapi- og rådgivningsforløb til nytilkomne grønlændere er et tilbud om psykologisk rådgivning og terapi for nytilkomne grønlændere i Region Midtjylland. Tilbuddet består af individuelle forløb og gruppeterapiforløb, som fokuserer på at lindre og stabilisere senfølger for borgere, som har oplevet voldsomme episoder i livet.

Målgruppen for tilbuddet er grønlændere, som for nyligt er flyttet til Danmark fra Grønland, eller som er flyttet til Region Midtjylland fra en anden region. Terapiforløbet er åbent for børn, unge og voksne. Mange af de borgere, som tilbydes at deltage i forløbene, har oplevet vold eller trusler om vold, seksuelle overgreb eller vold i familien. Det gør, at de har senfølger og barndomstraumer, som er hæmmende for livskvaliteten. Og der er stor risiko for, at de føler sig ensomme, får psykiske problemer, misbrugsproblemer eller er udsatte på anden måde. Senfølger og traumer hæmmer også mulighederne for at blive en aktiv del af det danske samfund.

Terapi- og rådgivningsforløbet omfatter afdækkende samtaler om borgerens eventuelle behov for behandling i psykiatrien, individuelle samtaleforløb med en psykolog, gruppeforløb for børn, unge og kvinder samt forebyggende indsatser. Medarbejderne tilbyder også sparring til fagpersoner, der har kontakt med grønlandske borgere.

Formålet med tilbuddet er, at deltagerne gennem rådgivning og terapi vil opleve større trivsel både selv og i fællesskab med andre. Samtidig er målet, at de rustes bedre til at mestre eget liv og kunne tage del i samfundet.

Terapi- og rådgivningsforløbet for nytilkomne grønlændere hører til i Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Teori og viden

Praksis i tilbuddet er baseret på en række terapeutiske tilgange, herunder compassion-fokuseret terapi, mentaliserings-baseret terapi og narrativ terapi. Compassion-fokuseret terapi handler om, at den enkelte lærer at drage omsorg for sig selv og derigennem reducerer oplevet lidelse. Mentaliserings-baseret terapi fokuserer på at øge den enkeltes evne til at fortolke og forstå egne og andres udtalelser og handlinger samt forstå sammenhænge mellem adfærd og mentale tilstande. Narrativ terapi fokuserer på fortællinger og på, hvordan positive fortælling om én selv og ens omgivelser skaber positive forandringer i tilværelsen. Praksis er anbefalet af Center for Mentalisering, som formidler viden om mentalisering og mentaliserings-baseret behandling.

Derudover baserer praksis sig på tilbuddets egen erfaring med tværkulturelt arbejde med traumeramte samt på erfaringsudvekslinger med fagpersoner fra andre danske tilbud, herunder Center for Seksuelt Misbrugte, Lev uden vold og Bedre Psykiatri. Tilbuddet baserer sig ligeledes på erfaringsudveksling med kommuner i regionen, som har tilbud til socialt udsatte. Her har man særligt udvekslet viden og erfaringer om håndtering af rusmiddelproblematikker hos borgeren.

Virkning

Virkningen af praksis vurderes på baggrund af borgernes individuelle evaluering af de forløb og tilbud, de har benyttet sig af. Deltagerne får udleveret et spørgeskema, hvor de vurderer tilbuddet ud fra forskellige parametre, fx øget trivsel og styrkede kompetencer. På baggrund af disse evalueringer vurderer tilbuddet, at praksis i høj grad virker i forhold til målgruppens behov.

Medarbejdergruppen vurderer også på baggrund af evalueringerne, at terapiens fokus på kulturel forståelse for målgruppen er central for, at terapien har en positiv virkning på borgernes støttebehov. Særligt sprogforståelse og kulturel forståelse vurderes at bidrage hertil. Medarbejderne har desuden indblik i forskellene mellem de grønlandske og danske samfundsstrukturer, hvilket de vurderer er virksomt i arbejdet med brugerne af tilbuddet.

Borgernes individuelle evalueringer ligger ikke til grund for en opsamlende analyse eller samlet evaluering af virkningen overfor målgruppen. Der findes således ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis

Der er beskrivelser af udvalgte dele af praksis, herunder aktiviteter, målgruppe og målgruppens støttebehov. Målgruppen er forholdsvis bredt beskrevet.

Beskrivelsen af praksis er tilgængelig i et format, hvor andre kan få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Beskrivelser af tilbuddet findes primært i interne dokumenter.

Mål

Tilbuddet tager afsæt i tilgangen hjælp til selvhjælp. Formålet er at ruste den enkelte bruger til øget livsmestring og til at kunne tage aktivt del i det danske samfund.

Den overordnede målsætning for dem, som benytter tilbuddet, er, at forløbet skal skabe større trivsel for den enkelte og større mestring af eget liv.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår ved månedlig ekstern gruppesupervision af medarbejderne i tilbuddet med det formål at drøfte faglige dilemmaer i forhold til målgruppen.

Samarbejde på tværs

Der er en mundtlig aftale for tværfagligt samarbejde, som foregår ved fælles faglige møder, hvor man koordinerer medarbejdernes opgaver og roller i indsatsen for borgere i et terapiforløb. Ved fælles faglige møder deltager en psykolog, en socialpædagog, en socialrådgiver, en medarbejder fra beskæftigelsesindsatsen samt en misbrugsbehandler. På møderne følger medarbejderne samtidig op på igangværende forløb med henblik på eventuelt at justere indsatsen.

Hvad angår eksterne samarbejdspartnere samarbejder tilbuddet på ad hoc-basis med relevante foreninger, udsatte grønlændere og med de andre grønlandske huse i Danmark. Derudover har tilbuddet skriftlige samarbejdsaftaler med Aarhus, Randers, Viborg og Horsens Kommuner om tværfaglige og helhedsorienterede indsatser for borgere med komplekse problemstillinger.

Opsamling

Teori og viden: Tilbuddet bygger på et terapeutisk fundament, der trækker på compassion-fokuseret terapi, mentaliserings-baseret terapi og narrativ terapi. Praksis baserer sig derudover på erfaringer fra egne tilbud samt erfaringsudvekslinger med andre relevante tilbud til udsatte borgere.

Virkning for målgruppen: Vurderes ud fra egne erfaringer og understøttes af skriftlige brugerevalueringer. Der er ikke interne eller eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Dele af praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan forstå, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser findes i interne dokumenter.

Mål for borgerne: Mål og formål er klart beskrevet. Tilbuddet måler ikke systematisk brugernes udvikling i forhold til målsætningerne.

Faglig refleksion: Foregår ved månedlig ekstern gruppesupervision af medarbejderne.

Samarbejde på tværs: Sker efter mundtlig aftale internt i organisationen samt efter behov med eksterne samarbejdspartnere.