Printlogo for Udsatte Grønlændere

Værestedet Tamatta

Kort beskrivelse af tilbud

Tamatta er et samværs- og aktivitetstilbud til grønlandske børn og voksne i Region Nordjylland. Brugerne har mulighed for at mødes på værestedet, tale grønlandsk og samles om grønlandsk kultur. Tamatta er fysisk placeret i Det Grønlandske Hus Aalborg, hvilket skaber nem adgang til husets øvrige tilbud om socialrådgivning, uddannelsesvejledning og kulturtilbud. Hvis en bruger ønsker en særlig støtte, kan medarbejderen i Tamatta følge brugeren til andre tilbud og sørge for at skabe kontakt der.

Tamatta har et overordnet integrerende sigte for arbejdet med grønlandske borgere, som er flyttet til regionen. Således er det centralt, at brugerne af Tamatta bliver bekendte med kommunale, sociale og kulturelle tilbud i regionen, som kan skabe stabilitet og trivsel i deres hverdag. Derudover er formålet at være netværksskabende samt at bryde med brugernes oplevelse af isolation og ensomhed. De fleste af brugerne er på kontanthjælp, folkepension eller førtidspension. Som oftest opsøger de et grønlandsk fællesskab, fordi de føler sig isolerede eller ensomme.

Aktiviteterne i Tamatta knytter sig til driften af værestedet eksempelvis ved, at brugerne er ansvarlige for at gøre rent eller tilberede måltider. Opgaverne er tilrettelagt, så brugerne involveres, oplever at få tildelt ansvar og får øget ejerskab i forhold til værestedet og de øvrige brugere. Derudover er der fokus på, at brugerne gennem aktiviteterne opnår indsigter og kompetencer i forhold til at mestre hverdagen. Derfor arrangerer værestedet eksempelvis undervisning om sunde livsstilsvaner og økonomisk planlægning.

Tamatta er et tilbud under Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Teori og viden

Praksis i Tamatta har afsæt i en anerkendende tilgang. Den anerkendende tilgang handler om at møde brugeren ligeværdigt og om at have blik for brugerens ressourcer og muligheder for at kunne udfordres og lære. Derudover arbejder man ud fra det pædagogiske princip om hjælp til selvhjælp, så brugeren undervejs opsamler viden og erfaringer, som ruster ham eller hende til mestre hverdagen og blive nysgerrige på omverdenen.

Ud fra samme pædagogiske tænkning er der dannet et brugerråd, som brugerne kan gå til, hvis de har forslag til aktiviteter i Det Grønlandske Hus, eller hvis de er utilfredse med noget. Brugerrådet mødes med direktør og medarbejdere en gang om måneden og er en meget konkret måde at sikre anerkendelse og brugerindflydelse i det daglige. Desuden viser det brugerne, at det nytter noget at involvere sig.

Praksis baserer sig desuden på erfaringer og viden fra Det Grønlandske Hus’ egne samværstilbud samt samarbejder med andre institutioner inden for feltet, herunder Kofoeds Skole, KFUM’s Sociale Arbejde og Frelsens Hær. Ligeledes har man inddraget erfaringer fra vidensdeling med en bred vifte af offentlige og private tilbud samt netværk, der arbejder med socialt udsatte grønlændere.

Praksis er ydermere baseret på erfaringsudveksling med kommunale tilbud i Grønland samt Kofoeds Skole i Nuuk.

Virkning

Tamatta vurderer, at praksis virker positivt i forhold til målgruppens støttebehov. Særligt dannelsen af nye netværk mellem brugerne vurderes at være med til at bryde med isolation og ensomhed hos brugerne.

Det Grønlandske Hus udgiver en årsrapport, der blandt andet gør status over aktiviteter i Tamatta, og hvor mange brugere der benytter sig af tilbuddet.

Beskrivelse af praksis

Der er beskrivelser af udvalgte dele af praksis, herunder organiseringen samt aktiviteterne i Tamatta. Derudover er det overordnede formål med praksis beskrevet.

Målgruppen er bredt beskrevet og omfatter alle grønlandske borgere, som opholder sig i Danmark.

Praksis er beskrevet på en måde, hvor andre vil få en overordnet forståelse for, hvad tilbuddet indebærer. Der findes information på Det Grønlandske Hus Aalborgs hjemmeside, årsrapporter samt interne dokumenter, der beskriver praksis.

Mål

Formålet med praksis er at bryde ensomhed og isolation for brugerne af tilbuddet samt understøtte integration af grønlandske borgere, som flytter til Region Nordjylland. Hertil er den overordnede målsætning for tilbuddet at skabe rammer for gode fællesskaber, hvor det er muligt at blive præsenteret for kulturelle aktiviteter og aktiviteter, der foregår i naturen.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregår hver 14. dag, på personalemøder i socialafdelingen i Det Grønlandske Hus og på personalemøder for hele Det Grønlandske Hus Aalborg. På møderne evalueres kvaliteten af socialafdelingens tilbud, herunder Tamatta. Faglig refleksion foregår derudover ved supervision af medarbejderne i socialafdelingen.

Samarbejde på tværs

Der er en mundtlig aftale for tværfagligt samarbejde. Tamatta samarbejder med social- og uddannelsesrådgivningen i Det Grønlandske Hus Aalborg, hvis en bruger i Tamatta har behov for støtte fra én eller flere af de andre afdelinger. Samarbejdet understøttes af, at tilbuddene er i samme hus.

Der er også en mundtlig aftale for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Medarbejderne i Tamatta samarbejder løbende og efter behov med andre samværstilbud til socialt udsatte i Aalborg og omegn. Medarbejderne kan kontakte fx Kofoeds Skole eller Kirkens Korshær, og formidle kontakten mellem disse tilbud og brugere i Tamatta. Medarbejderne i Det Grønlandske Hus Aalborg har mange års erfaring med samarbejde med andre tilbud til socialt udsatte i regionen. Samarbejdet foregår særligt med henblik på at koordinere indsatser for borgere, som er brugere af flere tilbud.

Opsamling

Teori og viden: Tamattas arbejde bygger på en anerkendende tilgang til brugeren samt på et pædagogisk princip om hjælp til selvhjælp.

Virkning for målgruppen: Vurderes positivt ud fra egne erfaringer samt en intern årsrapport. Der er ikke eksterne undersøgelser og evalueringer, der dokumenterer virkning overfor målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Dele af praksis er beskrevet, så andre tilbud og fagpersoner kan forstå, hvad tilbuddet indebærer. Uddybende beskrivelser er primært tilgængelige i interne dokumenter og Det Grønlandske Hus Aalborgs årsrapport.

Mål for borgerne: Der er formuleret et overordnet mål for praksis, og brugernes udvikling vurderes individuelt efter behov.

Faglig refleksion: Foregår på personalemøder.

Samarbejde på tværs: Der er mundtlige aftaler om samarbejde internt i organisationen samt med eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet sker efter behov.