Printlogo for Udsatte Grønlændere

København


Det Grønlandske Hus – åben rådgivning

Det Grønlandske Hus tilbyder rådgivning om sociale spørgsmål på grønlandsk og dansk. Socialkonsulenterne kan blandt andet deltage i møder med sagsbehandlere, hjælpe med kontakt til offentlige instanser og rådgive, hvis man har det svært eller er i tvivl om det offentlige system. Socialkonsulenterne har tavshedspligt, og henvendelser må gerne være anonyme.
Læs mere om den åbne rådgivning 

Kontakt

Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1152 København Telefon: 3391 1212

Naapiffik – mødested for udsatte grønlændere

Naapiffik er Kofoeds Skoles mødested særligt målrettet udsatte grønlændere i København. Man kan få støtte og vejledning fra personalet. Der er der faste aktivitetstilbud som musik, motion og mindfulness og der arrangeres forskellige projektet og internater, som har til formål at give brugerne nogle redskaber til, hvordan de kan leve et sundere og mere indholdsrigt liv. Naapiffik har også en caféordning.
Læs mere om Naapiffik
Naapiffik har også en facebookgruppe

Kontakt
Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København K

Cafe ILIK – mødested for unge grønlændere 

Café ILIK er en del af Det Grønlandske Hus i København. Her kan unge grønlændere (18-30 år) komme og få aftensmad, hygge, deltage i kreative aktiviteter og modtage socialrådgivning.
Læs mere om Café ILIK og følg med i kommende aktiviteter på CaféILIKs Facebookside.

Kontakt
Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6 kælderen, 1152 København Telefon: 3391 1212

ILIKs mentorordning for grønlændere

Café ILIK (se ovenfor) har en mentorordning for nytilkomne grønlændere. Som del af ordningen tilknyttes man en mentor, som kan hjælpe med både praktiske og sociale anliggender som f.eks. at få et større netværk i Danmark, forstå det danske system, hjælpe med at komme tættere på uddannelse og lære København at kende. Mentorforløbet kan strække sig over en kortere eller længere periode, hvor mentor og mentee har kontakt hver uge og mødes ca. 1-2 gange om måneden. Parterne aftaler indbyrdes de mål, som mentoren skal hjælpe med at opnå.

Læs mere om mentorordningen

Kontakt
Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6 kælderen, 1152 København Telefon: 3391 1212

Morgencafé for hjemløse

Hver onsdag formiddag er der en socialkonsulent fra Det Grønlandske Hus til stede i morgencaféen for hjemløse. Socialkonsulenten kan tilbyde råd og vejledning eller bare en snak.

Kontakt
Morgencafeen, Theklavej 48, København NV Telefon: 6169 0564

Pooq – anonym rådgivning på grønlandsk og dansk

I Det Grønlandske Hus’ rådgivningskontor Pooq giver socialkonsulenter råd og vejledning på grønlandsk eller dansk til grønlændere. Rådgivningen består blandt andet i at etablere kontakt til det danske socialsystem eller hjemkommunen. Socialkonsulenterne kan også være bisiddere ved møder på jobcentret eller andre steder. Pooq samarbejder også med Københavns Kommunes Hjemløseenhed og har i denne forbindelse også udgående arbejde.
Læs mere om Pooq 

Kontakt:

Det Grønlandske Hus København, Løvstræde 6 1152 København K Telefon: 3391 1212

Psykoterapi 

Kofoeds Skole tilbyder gratis psykoterapiforløb for udsatte grønlændere.  Opholdet finder sted i rolige omgivelser i Sorø cirka otte gange om året i fire dage. Forløbet ledes af to erfarne psykoterapeuter, og terapien indeholder chok-traumebehandling, samtaler, kropslige og kreative øvelser. Formålet med terapiforløbet er at arbejde med deltagernes ressourcer og hjælpe dem med at give slip på deres traumer, så de får bedre kontrol over deres følelser og adfærdsmønstre. Efter forløbet får hver deltager lagt en plan for deres nærmeste fremtid og får samtidig tilbudt gratis individuel terapi.
Læs mere om psykoterapiforløbet 

Kontakt

Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, 2300 København S
Telefon: 3268 0200 Mail: ks@kofoedsskole.dk

Miteq – bosted for grønlandske kvinder

Miteq er midlertidigt bosted under Kofoeds Skole med plads til fem hjemløse, grønlandske kvinder. Under opholdet får kvinderne omfattende støtte til at komme videre i deres liv og egen bolig. Miteq tilbyder blandt andet misbrugsbehandling, individuel og fælles støtte ift. kvindernes samlede livssituation, terapi, rådgivning. Formålet er at støtte kvindernes personlige udvikling og ruste dem til at flytte i egen bolig og indgå i det danske samfund. Det er en betingelse for indflytning, at hjemkommunen stiller en lejlighed til rådighed, når opholdet er slut og kvinderne er selvhjulpne.
Læs mere om Miteq 

Kontakt

Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, 2300 København S
Telefon: 3268 0200 Mail: ks@kofoedsskole.dk

Besøgstjeneste for ensomme og ældre

Det Grønlandske Hus har etableret en besøgstjeneste for ensomme og ældre grønlændere, som ikke selv er i stand til at opsøge grønlandske fællesskaber. Besøgets indhold varierer efter behov og kan eksempelvis bestå i en gåtur, middag, højtlæsning eller bare en snak på grønlandsk. Den frivillige og brugeren aftaler selv, hvor ofte besøget skal være og hvad det skal indeholde.
Læs mere om besøgstjenesten

Kontakt

Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6 1152 København K Telefon: 3391 1212

Anaanat – mødregruppe og netværk for nybagte familier

Anaanat er et netværk for nybagte grønlandske mødre og deres familier. Gruppen mødes med en medarbejder og en frivillig én gang om ugen. Kvinderne kan dele erfaringer og udfordringer med hinanden, stille spørgsmål til fagpersoner og få en bisidder med til møder. I forløbet får de blandt andet også besøg af en sundhedsplejerske, jordemoder og en talepædagog.
Læs mere om Anaanat

Kontakt 
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Tlf. 5210 0260, fgb@fgb.dk

BLiD – støtte til sårbare grønlandske familier

‘Et Bedre Liv i Danmark’ (BLiD) er et tilbud til sårbare grønlandske familier med børn i alderen 8-16 år. Her kan hele familien få hjælp til deres udfordringer. Det kan fx være at sikre deres børns trivsel eller at få kontakt til myndigheder og arbejdsmarkedet. BLiD tilbyder hjemmebesøg, som kan støtte forældrene ift. forældrerollen, skole-hjem-samarbejde, kontakt til kommunen mv. BLiD arrangerer blandt andet årlige weekendkolonier for børnene og familiecaféer. Tilbuddet har til formål at skabe et netværk af grønlandske familier samt at bygge bro mellem myndigheder, foreninger og andre tilbud, som hele familien kan have glæde af. To pædagogiske medarbejdere og en gruppe af frivillige står for at hjælpe familierne. Tilbuddet findes i flere byer.
Læs mere om BLiD

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Tlf. 5210 0260, fgb@fgb.dk

Være- og rådgivningsstedet Reden

Reden er et være- og rådgivningssted målrettet kvinder over 18 år, som er i misbrug eller gadeprostitution. Tilbuddet er ikke specifikt målrettet udsatte grønlandske kvinder, men i praksis er der mange kvinder med grønlandsk baggrund som er brugere af tilbuddet I Reden kan kvinderne få rådgivning, gratis mad, støtte og omsorg samt muligheden for overnatning i akutte tilfælde. Herudover fungerer Reden også som bisidder i kvindernes kontakt til offentlige myndigheder, og som generel brobygger mellem kvinderne og det sociale system. Reden arbejder tæt sammen med de aktører som kvinderne kommer i kontakt med, herunder politi, sundhedsmyndigheder, psykiatri, kommunale indsatser og andre frivillige sociale organisationer.
Læs mere om Reden

Kontakt
Gasværksvej 24, 1656 København V Telefon: 3323 4052

Varmestuen Fedtekælderen – Kirkens Korshær

Fedtekælderen er Kirkens Korshærs varmestue på Christianshavn og henvender sig særligt til hjemløse, misbrugere, psykisk syge og socialt udsatte mennesker. Her kan man få dækket basale behov som f.eks. bad, hvile og et måltid mad. Særligt for grønlændere afholder Fedtekælderen ugentligt en grønlandsk spiseklub, som har til formål at styrke relationen mellem de grønlandske brugere, den grønlandske kulturmedarbejdere og Fedtekælderens øvrige tilbud. Spiseklubben fungerer som brobygning til varmestuens øvrige tilbud om basale behov, hjælp og brobygning til andre relevante eksterne tilbud.  

Læs mere om Fedtekælderen

Kontakt

Overgaden Neden Vandet 6A 1415 København K Telefon: 3254 5608

Natcafé for kvinder – Café Klare

Café Klare er et tilbud målrettet hjemløse kvinder, som har behov for ly og overnatning. Caféen tilbyder ro og hvile i nattetimerne samt rådgivning og vejledning i dagtimerne. Om aftenen er formålet dermed at give kvinderne mad, varme og tryghed og i dagstimerne tilbydes kvinderne rådgivning og vejledning med henblik på, at de får en social handleplan, kommer i behandling for misbrug eller sindslidelse eller får et tilbud om bolig. Cafeen har desuden ugentlige aktivitetstilbud, heriblandt en madklub og yoga og fejrer derudover også højtider sammen med kvinderne. Kvinderne kan komme anonymt uden krav om registrering.

Læs mere om Café klare

Kontakt: Lyrskovgade 2, 1758 København V l Telefon: 3324 3904

LivaRehab

LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til personer med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. Tilbuddet fokuserer på personer, der på grund af prostitutionsskader eller vold af seksuel karakter behøver støtte til rehabilitering og til at overkomme et familie- og arbejdsliv. LivaRehab tilbyder blandt andet landsdækkende anonym rådgivning, familiebehandling for forældre som har følgevirkninger af vold, overgreb og/eller prostitution samt tilbud som mentorordninger og ressourceforløb i samarbejde med jobcenter, virksomhedspraktikforløb. I årrække har LiveRehab også gennemført særlige forløb for grønlandske kvinder, men tilbuddet henvender sig ikke kun til grønlandske kvinder.

Læs mere om LivaRehab

Kontakt: Telefontid hverdage 9-15: 5371 6106

LivaRehab -Hovedstaden
Lergravsvej 63, 3. sal
2300 København S

LivaRehab- Midtjylland
Sønder Allé 6, 2. sal
8000, Aarhus

LivaRehab- Sydsjælland
Algade 104
Vordingborg

Herbergscenteret Sundholm – Københavns Kommune

Herbergscenteret Sundholm tilbyder midlertidigt botilbud for voksne hjemløse med sociale problemer som f.eks. psykiske problemer samt afhængighed af alkohol eller stoffer. Som beboer kan man også få hjælp til at etablere kontakt til offentlige myndigheder og relevante behandlingstilbud samt komme videre til en varig boform.

Første gang en borger henvender sig, afklarer en medarbejder, gennem en samtale, om borgeren tilhører herbergets målgruppe. Borgerne skal betale for at bo på herberget og hvis borgeren ikke har nogle midler, hjælper centeret med at søge om støtte. Botilbuddet er ikke specifikt målrettet udsatte grønlændere, men i praksis er en stor andel af herbergets pladser belagt af personer med grønlandsk baggrund.

Læs mere om Herbergscenteret Sundholm

Kontakt

Herbergcentret Sundholmsvej 16, 2300 København S
Telefon: 3317 6714.