Printlogo for Udsatte Grønlændere

KøbenhavnKofoeds Skole, Grønlænderafdelingen

Kofoeds Skole er en selvejende institution, som yder hjælp til arbejdsledige mennesker med problemer ud over ledighed – deriblandt grønlændere. Kofoeds Skole er en væsentlig aktør i indsatsen for socialt udsatte grønlændere og engageret i en lang række projekter for udsatte grønlændere.

Indsatsen koordineres af Grønlænderafdelingen, der har til huse i København. Den omfatter bl.a. opsøgende arbejde, aktivering og netværksopbygning. Der er afdelinger i København, Arhus, Aalborg og Esbjerg.

Kontakt:
Kofoeds Skole
Nyrnberggade 1
2300 København S

Naapiffik

Et alkohol- og stoffrit mødested på Amager. Naapiffik er en del af Kofoeds Skoles tilbud til udsatte grønlændere i København. I Naapiffik er det muligt at møde andre grønlændere, få en kop kaffe, slappe af eller få en snak med personalet.

Der er tilbud om individuel støtte, råd og vejledning. Personalet deltager som bisiddere i kontakt med diverse offentlige myndigheder og forskellige herberger efter behov.

Naapiffik har egen socialrådgiver og personale, som har god erfaring med hjemløses og udsattes forhold. En socialrådgiver fra Hjemløseenheden og en gadejurist fra Kofoeds Skole kommer jævnligt i Naapiffik, ligesom vi har kontakt med andre relevante samarbejdspartnere efter behov.

Der er cafeordning, hvor der kan købes mad billigt – eller hvor brugere kan arbejde sig til en spisebillet i Naapiffik. Der er tilbud om aktiviteter i løbet af ugen, såsom musik, motion og svømning. Der arrangeres blandt andet internater i Sorø med forskellige temaer på programmet flere gange om året.

Kontakt:
Naapiffik
Nyrnberggade 1
2300 København

Qassi

Qassi er en værkstedsbygning på Kofoeds Skole, hvor aktiviteternes formål er at yde hjælp til selvhjælp til grønlændere i sociale vanskeligheder. Qassi er et aktiveringsprojekt, hvortil man bliver henvist via Købehavns Kommune/jobcentrene. Man kan også henvende sig direkte til Qassi, hvorefter jobcentrene kontaktes med henblik på et forløb.

I Qassi er der tre værksteder; skindsystuen, det lille værksted samt smykkeværkstedet. Derudover passes skolens skib ved navn Anholt.Udover aktiviteterne på værkstederne samt Anholt kan man modtage individuel støtte, rådgivning og vejledning, herunder også bisidning til for eksempel møder i jobcentrene, hjælp til bolig, misbrugsbehandling, psykoterapi etc. Man kan kombinere sit forløb hos Qassi med undervisning i de forskellige tilbud i skolens undervisningsafdeling. Her tilbydes for eksempel FVU i dansk, matematik, musik, rygtræning, edb mm.

Skolens øvrige værksteds- og undervisningstilbud er også til rådighed for de grønlandske elever, og her kan man få bistand, hvis nødvendigt, udover at der er mulighed for eksempel at komme der en dag om ugen.

Hver 14 dag tages der på udflugt, enten på museumsbesøg, på fisketur eller lignende og 3 gange årligt tages der på internat til skolens hus – Louisestiftelsen i Sorø. Den ene gang sammen med værestedet ”Naapiffik”.

Kontakt:
Qassi
Kofoeds skole
Nyrnberggade 1
2300 København S

Bofællesskabet Miteq

Miteq er et bofællesskab for grønlandske kvinder i en villa i Valby. Det har til formål at give de grønlandske kvinder erfaringer med en livsførelse uden misbrug og med tag over hovedet.

Miteq fungerer som et midlertidigt bosted. De kvinder, der ønsker det, hjælpes videre til egen lejlighed efter et kortere eller længere ophold i Miteq.

Visitation til bofællesskabet sker i Miteq, og det er et krav, at beboere er skrevet op på Københavns Kommunens boligindstillings akut-liste.

Læs mere om bofællesskabet Miteq


Det Grønlandske Hus i København

For mange grønlændere i Danmark er Det Grønlandske Hus i København et personligt og socialt åndehul, der kan give  overskud i en hverdag på danske betingelser. Det Grønlandske Hus er stedet, hvor grønlændere mødes i København.

Rådgivningskontoret er centralt for det sociale arbejde i Det Grønlandske Hus i København. Arbejdsområderne er primært konsulentarbejde, tolkning, rådgivning, samt formidling af kontakter til eksterne medarbejdere i lokalområderne.

Det sociale arbejde yder også konsulentbistand til både danske og grønlandske myndigheder og institutioner. Afdelingen fungerer således som katalysator for samarbejdet mellem grønlandske og danske myndigheder. Konsulenttilbuddet ydes over for danske samarbejdspartnere, der har spørgsmål omkring grønlandske forhold, der kan være nødvendig for den videre sagsbehandling.

Der er mulighed for at rekvirere tolkebistand fra rådgivningskontoret, f.eks. ved retsmøder, hospitalsindlæggelse samt i familie- børnesager.

Rådgivningskontoret har åbent i husets åbningstid. Man kan således komme lige ind fra gaden og henvende sig og få rådgivning på stedet. Kontakt rådgivningskontoret på mail: pooq@sumut.dk

Kontakt:
Det Grønlandske Hus København
Løvstræde 6
Postboks 1042
1007 København K

Besøgstjenesten

Besøgstjenesten er oprettet for færinger og grønlændere, der bor i Danmark, og som af forskellige årsager ikke selv er i stand til at opsøge de eksisterende fællesskaber, hvor færinger og grønlændere mødes. I opstarten fokuseres der på Københavnsområdet med det mål senere at kunne udvide besøgstjenesten til andre dele af Danmark.

Læs mere om besøgstjenesten

Qiperoq – et aktivitets og netværkssted

Qiperoq er et aktiveringssted, der tilbydes  trygge rammer, hvor man bliver mødt, som det menneske man er.

Der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter blandt andet: skindsyning, ben/tandudskæring, rådgivning, møde andre, undervisning, maleri og fællesspisning. Dette foregår i fine værksteder, som brugene selv har været med til at sætte i stand.

Qiperoq tilbyder også råd og vejledning omkring bolig, ydelser, behandling, jobsøgning/afklaring eller uddannelse. I Qiperoq er der ansat en socialpædagog, en socialrådgiver og en projektmedarbejder.

Kontakt:
Qiperoq
Skelbækgade 24 A
1717 Køvenhavn V

Opsøgende arbejde: Mozarts Plads

Der har siden 2005 været opsøgende arbejde for grønlændere i Sydhavnskvarteret – nærmere bestemt Mozarts Plads i Pavillonen.

Den primære opgave har været at gøre grønlænderne på Mozarts Plads opmærksom på hjælpemulighederne fra Det Grønlandske Hus, samt få kontakt til mulige samarbejdspartnere i området. Arbejdsopgaverne er at være bindeled til brugernes sagsbehandlere i deres respektive lokalcentre, give rådgivning og vejledning samt etablere kontakt til forskellige offentlige og private instanser. Derudover har den opsøgende medarbejder arrangeret kulturture og lyttet til hvad brugerne har på hjertet.

Der etableret en madklub – Kalaaliaraq – med brugerbetaling, hvor en frivillig laver maden. Den frivillige er en af brugerne, som er håndplukket af den opsøgende medarbejder. I Kalaaliaraq bliver der spist grønlandskrelateret mad hver tirsdag. Efter spisning er der som regel kortsspil og socialt samvær.

Der er etableret samarbejde med SOF i Matthæusgade. Hver tirsdag kommer en udgående medarbejder  på Mozarts Plads og laver fremskudt sagsbehandling sammen med en eller to støtte/kontaktpersoner.


Morgencafeen for hjemløse

I midten af januar startede samarbejdet mellem den opsøgende medarbejder og Morgencafeen for Hjemløse. Morgencafeen er et tilbud til hjemløse og er et sted, hvor man kan få mad og hjælp. Morgencafeen er med i et tværfagligt samarbejde med Københavns Kommunes hjemløseenhed og andre aktører.

Den opsøgende medarbejder er i cafeen hver mandag og dækker de behov, den grønlandske brugergruppe måtte have. Desuden er der indført en særlig “Grønlandsdag” en gang månedligt, den opsøgende medarbejder i samarbejde med brugerne laver grønlandsk mad.

Kontakt:
Morgencafeen for hjemløse
Kapernaumskirken
Frederikssundsvej 45
2400 København NV


Frederiksberg Centeret

Frederiksberg Centeret tilbyder herboende grønlændere gratis misbrugsbehandling. Der er ingen visitation til behandlingen. Enhver herboende grønlænder med et misbrugsproblem – eller dennes sagsbehandler, kontaktperson m.v. –  kan ringe til os og få en tid til forsamtale med vores grønlandsksprogede behandlere.

Frederiksberg Centeret har sit udgangspunkt i et ønske om at hjælpe denne gruppe grønlændere til en bedre og mere værdig tilværelse. Målgruppen er herboende grønlandske mænd og kvinder, som har et misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler, og som har dårlige netværkskundskaber.

Frederiksberg Centerets hjemmeside målrettet grønlændere i Danmark med misbrugsproblematikker
Læs Frederiksberg Centerets tilbud til herboende grønlændere på dansk og grønlandsk
Læs Frederiksberg Centeret og deres tilbud om behandling

Kontakt:
Frederiksberg Centeret
Esplanaden 8C, 2. sal
1263 København K


Bofællesskabet i Colbjørnsensgade

Bofællesskabet i Colbjørnsensgade består af to bofællesskaber á hver syv boliger. Et bofællesskab for grønlandske mænd og et for grønlandske kvinder.

I forbindelse med Københavns Kommunes Hjemløsestrategi blev der etableret yderligre 6 særboliger til hjemløse med behov for intensiv bostøtte.

Kontakt:
Bofællesskabet i Colbjørnsensgade
Colbjørnsensgade 17 1. tv
1652 København V


SundhedsTeam, Københavns Kommune

SundhedsTeamet består af fire sygeplejersker og en læge, der fungerer i tæt samarbejde med de udgående og opsøgende medarbejdere, som er ansat i de lokale socialcentre.

Målgruppen for SundhedsTeamets arbejde er hovedsageligt svært marginaliserede hjemløse, der ikke er i stand til at benytte det omgivende social- og sundhedssystem, og som derfor ikke kan modtage de tilbud, som disse systemer giver til borgerne.

Læs mere om SundhedsTeamet

Kontakt:
SundhedsTeamet
Sundholmsvej 18
2300 København S


Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn (FGB) er en politisk uafhængig NGO (Non-Governmental Organization), der arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn og unge bosiddende i Grønland eller Danmark, kan leve et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder.

Foreningen Grønlandske Børn gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. FGB har lige afsluttet et fireårigt projekt ved navn “Et godt liv i Danmark”, der viser, at en udsat gruppe af børn lever et marginaliseret liv præget af ensomhed, tunge sociale problemer og omsorgssvigt. Projektet viser også, at det betaler sig at gøre noget ved det.

FBG har i november 2013 påbegyndt en mentoruddannelse af halvanden års varighed målrettet tidligere udsatte børn. Som mentorer kan børnene omsætte det, de har mærket på egen krop til noget betydningsfuldt for andre børn og unge, hvilket kan styrke selvtilliden og selvværdet. Det kan give livet mening at blive mentor for andre udsatte børn og sikre, at man gennemfører en uddannelse og får et godt voksenliv.

FGB har produceret undervisningsfilmen “Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?” med tilhørende undervisningshæfte. Den viser, hvordan medarbejdere kan skærpe deres evne til at se og forstå børns signaler og imødekomme deres behov bl.a. gennem samarbejde med forældre og myndigheder. Se mere her.

Kontakt:
Foreningen Grønlandske Børn
Balders Plads 1
2200 København N

Mødregruppe for unge grønlandske mødre i København

Grønlænderafdelingen på Kofoed Skole i København, værestedet Naapiffik og Foreningen for Grønlandske Børn har i fællesskab etableret en mødregruppe. Mødregruppen er for unge grønlandske mødre (fra 18 år), der er bosiddende i København. Formålet med gruppen er at støtte unge grønlandske mødre i den nye rolle som forældre og at tilbyde dem et netværk med ligesindede. På møderne får mødrene rådgivning og viden om forældreskab, børns udvikling mm. og der arrangeres oplevelser for mødrene og deres børn i København. Transportudgifter og forplejning dækkes.

Hvis du ønsker at deltage i eller høre mere om mødregruppen, kontakt Foreningen Grønlandske Børn


Den Grønlandske Retshjælp

Den Grønlandske Retshjælp er en selvstændig institution, som siden 1994 har ydet gratis juridiske rådgivning til mennesker med relation til Grønland. Retshjælpen er uafhængig af private interesser og af offentlige myndigheder.

Retshjælpen tilbyder gratis (anonym) rådgivning og lettere sagsbehandling. Såfremt det er påkrævet for sagen, vil retshjælpen ofte kunne tilbyde at arbejde videre med den omkostningsfrit.

Kontakt:
Den grønlandske retshjælp
Løvstræde 6
1152 København K


Kirkens Korshærs varmestue Varmestuen Fedtekælderen

Varmestuen Fedtekælderen er et af Kirkens Korshærs væresteder for hjemløse, misbrugere, psykisk syge og socialt udsatte mennesker. I varmestuen kan man få dækket basale behov som varm mad, bad, og hvile. Fedtekælderen har en grønlandsk medarbejder ansat. Formålet er, at kunne yde udsatte grønlændere hjælp på grønlandsk. Vores oplevelse er, at de sproglige og kulturelle forskelle kan være en stor hindring for at få den rette hjælp. Der er i varmestuen hver torsdag fra 13:30 – 14:30 mulighed for at få hjælp, samtidigt med der skabes et frirum for hyggeligt samvær.

Læs mere om Varmestuen Fedtekælderen


Værestedet Angakok, Christiania

Værestedet Angakok er et brugerstyret alkoholfrit værested, der har åbent kl. 12-22 på hverdage og kl. 12-24 fredag og lørdag. Angakok tilbyder kulturaktiviteter og hyggeligt samvær. Udgangspunktet er at møde folk, som de er. På værestedet er der mulighed for forskellige aktiviteter som f.eks. bordtennis og bordfodbold. Torsdag og fredag er der en grønlandsktalende medarbejder til stede.

Kontakt:
Angakok har til hus i Stjerneskibet på Christiania
Tlf. 32 57 50 00


Café Klare

Café Klare åbnede marts 2011 en café med tilhørende sovesal. Café Klare henvender sig primært til hjemløse, kriseramte kvinder med misbrug, men dørene er også åbne for kvinder, der ikke kan finde sig til rette på krisecentrene. En del af brugerne er grønlændere.

Personalet samarbejder blandt mange andre indsatser på området med medarbejdere fra Enghave og Mozarts Plads. Samarbejdet med fokus på grønlænderindsatsen foregår med kontakt til Det Grønlandske Hus, Qiperoq og Naapiffik på Vesterbro, hvor der foregår alt fra AA-møder til håndarbejde.

Natcaféen har åbent mellem klokken 19.00 om aftenen til 10.00 om morgenen, hvor kvinderne kan få et varmt måltid mad, en seng at sove i og en god snak. Dagstimerne bruges på at hjælpe kvinderne, der kommer ind om natten. Derfor er der fra klokken 10.00-15.00 målrettet individorienteret rådgivnings- og vejledningstilbud.

Café Klare er etableret i forbindelse med Københavns Kommunes hjemløsestrategi og er desuden opstået efter samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og Mændenes Hjem.

Kontakt:
Café Klare – Natcaféen for kvinder
Lyrskovgade 2, 2. sal
1758 København V


Projekt Udenfor

Projekt Udenfor har forskellige tilbud til folk, der har brug for ekstra hjælp i hverdagen. De har bla. Den Mobile Café, der tilbyder mad til hjemløse flere aftener om ugen. Nogle gange tilbydes der også dyrlægetjek ved bilen.

Kontakt:
Projekt Udenfor
Ravnsborggade 2 – 4, 3. sal
2200 København N


Hope – for alkoholmisbrugere

Hope er et sted, hvor alkoholmisbrugere og pårørende kan møde ligestillede, fuldstændigt anonymt og uafhængigt af hvor i landet de befinder sig. Hope har også aktiviteter i Grønland.

Kontakt:
Hope

Drejervej 15, 5
2400 København NV


“Bisserne” – De Hjemløses Tandklinik

“Bisserne” er en tandklinik målrettet hjemløse klienter. Konsulationstiderne varierer, men der er åbent alle ugens hverdage. “Bisserne” har to klinikker.

Kontakt:

Bisserne
Mændenes Hjem
Lille Istedgade 2
1706 København V.

Bisserne
Kofoeds Skole
Nyrenggade 1
2300 Sundby


LivaRehab Ulu

LivaRehab Ulu henvender sig til kvinder med grønlandsk oprindelse. Udsatte kvinder, der har problematikker, relateret til prostitutionsmiljøet. Udsatte kvinder med komplekse sociale og helbredsmæssige problemer, som er mærket af skader relateret til prostitution og seksuel udnyttelse. Kvinder med senskader af incest, voldsofre eller kvinder udsat for andre traumatiske overgreb som enten er sket tidligere eller i nuværende liv.

LivaRehab Ulu tilbyder: Fortrolig og anonym rådgivning med særligt fokus på det kulturelle aspekt, Bisidderordning, Socialtolkning, Mentorordning, Ene og -/ gruppesamtaler med henblik på personlig udvikling, Hjælp til inklusion i det danske samfund, Netværks- og efterværnscafé mv.. Der tales grønlandsk i LivaRehab Ulu.

Indsatsen er et tværfagligt samarbejde med både private og offentlige instanser, samt de bosteder, de grønlandske kvinder er tilknyttet. Den projektansvarlige er Agga Petersen. Kontakt Agga på: agga@livarehab.dk eller 53 71 61 06.

Kontakt:
LivaRehab
Dronningensvej 4, st.
2000 Frederiksberg