Printlogo for Udsatte Grønlændere

Udsatte kvinder

Socialt udsatte grønlandske kvinder slås med de samme problemer som mændene, ofte i endnu højere grad. Misbrug, hjemløshed, fysisk og psykisk sygdom, vold og seksuelle overgreb er udbredt.


Udsatte grønlandske kvinder befinder sig i en svær livssituation, med begrænsede muligheder for at kunne klare sig selv. Mange har været vant til at have en funktion i forhold til familie, parforhold eller arbejde, som ændrer sig når de kommer til Danmark (Rådet for Socialt Udsatte, 2016).

Overordnet set flytter grønlandske kvinder til Danmark med drømmen om et bedre liv. De typiske årsager er:

  • en ægtefælle, der bor i Danmark,
  • bedre muligheder inden for uddannelse og arbejde
  • flugt fra voldelige forhold
  • hjemløshed
  • besøg der udvikler sig til at blive permanente.

Mødet med det danske system er ofte ikke nemt. Kvinderne føler sig tit  dårligt behandlet og har svært ved at gennemskue systemet. Følelsen af at blive dårligt behandlet hænger blandt andet sammen med gentagne afslag, og uforståelige krav. I stedet henvender mange kvinder sig på lavtærskeltilbud, i netværket eller andre steder, som ikke opfattes som kommunen (Rådet for Socialt Udsatte, 2016).

Hjemløshed og netværk

Hjemløse kvinder slås med de samme problemer som mændene. Ofte i endnu større grad. Hjemløsheden blandt kvinder i Danmark generelt har i de seneste år været stigende. Væsentligt flere kvinder end mænd opholder sig i ‘skjult hjemløshed’, det vil sige, at de overnatter rundt omkring hos venner og familie (Benjaminsen m.fl., 2018). Det gælder også grønlandske kvinder.

For kvinderne kan netværket både betragtes som en ressource og en belastning. På den ene side er kvinderne afhængige af netværket, som giver dem støtte i form af indhold i hverdagen, overnatningsmuligheder og viden om systemet. På den anden side fylder misbrug ofte en del i netværket og kvinderne udsættes for vold og seksuelle overgreb (Rådet for Socialt Udsatte, 2016).

Misbrug

Mange grønlandske kvinder er vokset op i et hjem med misbrugsproblematikker eller er i Danmark blevet en del af et netværk med misbrug. Kvindernes misbrug af hash og alkohol øges markant, efter de kommer til Danmark. Det kan ikke kun forklares ved, at mange af kvinderne bliver en del af et netværk, hvor misbrug fylder. Det skal også ses i lyset af kvindernes overordnede problemer med at finde fodfæste i det danske samfund og et forsøg på at udfylde et tomrum (Rådet for Socialt Udsatte, 2016).

Vold og seksuelle overgreb

I mange tilfælde har udsatte grønlandske kvinder en lang historik med overgreb, som strækker sig helt fra den tidlige barndom til voksenlivet (Rådet for Socialt Udsatte, 2016). En undersøgelse (Christensen og Baviskar, 2015) viser, at hver tredje kvinde mellem 18 og 25 år i Grønland har haft en uønsket seksuel oplevelse. Overgrebene begås ofte af nære relationer, som familiemedlemmer, partnere, venner og bekendte.

Vold og seksuelle overgreb og vold hænger i mange tilfælde sammen. Eftersom mange kvinder fra en tidlig alder har været udsat for overgreb, kan det blive svært for dem at sætte grænser i deres videre relationer. Der skal ofte decideret livstruende overgreb til, før kvinderne får sat grænser for volden. Kvinderne har ofte både fysiske og psykiske mén af overgrebene, som er forbundet med skam, skyld og dysfunktionelle relationer (Rådet for Socialt Udsatte, 2016).

Sex som modydelse

Flere kvinder bruger sex som en modydelse for at få basale behov opfyldt. Ofte er kvinderne i en udsat position, hvor deres muligheder er begrænsede, fordi de ikke har en bolig, en indtægt eller er i stand til at klare sig selv.

Kvinderne omtaler ikke denne praksis som prostitution. De anser det som deres bedste alternativ, i en situation hvor deres muligheder er begrænsede og afhænger af mænd. Dog oplever de det som et nederlag, ikke at have været i stand til at håndtere en svær livssituation uden at bruge sex som en løsning. Det er med til at gøre denne praksis til tabu (Rådet for Socialt Udsatte, 2016).

Fysisk og psykisk sygdom

Psykiske lidelser er udbredt blandt grønlandske kvinder i Danmark og er ofte relateret til traumatiske oplevelser og en belastet livssituation, som der ikke er blevet taget hånd om. Kvinderne har i mange tilfælde også svære somatiske lidelser og helbredsproblemer, som hænger ofte sammen med deres belastede livssituation. Det er oftest de somatiske lidelser, kvinderne søger hjælp for. De psykiske lidelser er tabuiserede (Rådet for Socialt Udsatte, 2016).


Kilder til dette afsnit:

Benjaminsen L. m.fl. (2018). Hjemløshed blandt kvinder i Danmark En kvalitativ interviewundersøgelse. VIVE.

Rådet for Socialt Udsatte (2016). Udsatte grønlandske kvinder i Danmark: En undersøgelse af kvindernes livssituation, problemer, ressourcer og behov.

Christensen, E. og Baviskar, S. (2015). Unge i Grønland med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb. VIVE.