Printlogo for Udsatte Grønlændere

AalborgDet Grønlandske Hus i Aalborg

Det Grønlandske Hus i Aalborg arbejder for:

 • at udvikle de kulturelle, menneskelige og handelsmæssige kontakter mellem Grønland og Region Nordjylland
 • at vejlede grønlandske uddannelsessøgende
 • at give social vejledning til herboende grønlændere
 • at være kontakt- og samlingssted for grønlændere og grønlandsinteresserede i Region Nordjylland

Grønlændere, der bor eller opholder sig i Region Nordjylland, kan benytte sig af Det Grønlandske Hus’ åbne rådgivning. Her kan man få rådgivning i sociale og personlige problemstillinger, hjælp til at finde ud af det danske samfund og få kontakt til andre grønlændere.

Der ydes også konsultativ bistand til kommuner og andre offentlige myndigheder i sociale spørgsmål vedr. grønlændere, for på den måde at udbrede kendskabet til den grønlandske kultur, skabe større forståelse for vores grønlandske medborgere og dermed lette det sociale arbejde. Endvidere tilbydes tolkebistand enten via husets egen tolk eller tolke tilknyttet huset.

Download husets Folder om social rådgivning og vejledning

Kontakt:
Det Grønlandske Hus i Aalborg
Umanakvej 25
9210 Aalborg SØ
Mail: aalborg@dgh-aalborg.dk

Tamassa – et samlingssted for grønlændere

Tamassa er et tilbud under Det Grønlandske Hus for alle grønlændere og grønlands-interesserede, der har lyst til at være en del af et sted, der bygger på fællesskab, aktiviteter, støtte og grønlandsk kultur.

Brugerne af huset planlægger i samarbejde med projektmedarbejderen de daglige aktiviteter. Stedet er et alkohol- og hashfrit mødested. Der tilbydes desuden rådgivning og vejledning, såvel fra studiecoach som fra socialrådgiver.

Tamassa
Ågade 9
9000 Aalborg

Faste åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 11.00 – 16.00
Fredag: 11.00 – 15.00

Frivilligprojekter

Download Frivillig ved Det Grønlandske Hus i Aalborg
Læs om hvordan du bliver frivillig i Det grønlandske Hus

Sproglegestuen Inuaraq

En søndag om måneden er der sproglegestue i Det Grønlandske Hus for børn i alderen 0 – 7 år og deres forældre.

Formålet med sproglegestuen er, at grønlandske børn sammen med deres forældre fastholder og træner deres modersmål. Også danske børn, der har en tilknytning til Grønland f.eks har boet i Grønland og talt grønlandsk, får mulighed for at fastholde det grønlandske sprog og knytte venskaber til grønlandske børn.

Se næste mødedato og tidspunkt på facebook Sproglegestuen Inuaraq eller kontakt Det grønlandske Hus

Familiegruppe

Familiegruppen er en del af Avalak-Aalborg – de studerendes forening. Formålet med familiegruppen er, at forældre der er studerende kan mødes med deres børn, lære hinanden at kende og bruge hinanden.

Nogle gange tager aktiviteterne udelukkende udgangspunkt i børnene, og så tager vi i svømmehallen eller lignende. Andre gange tages der mere hensyn til forældrene og vi taler om relevante emner f.eks. fordomme, børneopdragelse, indkøb af mad til SU-venlige priser og meget andet.

Se næste mødedato og tidspunkt på facebook Avalak-Aalborg eller kontakt Det grønlandske Hus

Besøgsvenner

Det Grønlandske Hus formidler kontakt mellem frivillige besøgsvenner og personer, der efterlyser kontakt og besøg. Såvel besøgsvenner som modtagere kan rette henvendelse til Det Grønlandske Hus.

Tirsdagscafe

Hver tirsdag eftermiddag kl. 13 – 16.30 slår frivillige dørene op for kaffemik, håndarbejde og snak i Det Grønlandske Hus’ havestue. Kaffe og kage koster en flad femmer.


Kofoeds Skole Aalborg

Kofoeds Skole i Aalborg tilbyder et aktivt, udviklende og alkoholfrit socialt netværk for alle ledige og socialt udsatte mennesker, som vil være med i et fællesskab, hvor der er plads til alle. Rummelighed er nøgleordet. Vi vil gerne skabe integration og inklusion for de grønlændere, som savner et positivt netværk.

Her i huset kommer elever, frivillige, praktikanter og medarbejdere, som er sammen om at skabe et fællesskab gennem værkstedsarbejde, undervisning, fællesspisning og rådgivning. Vores pædagogiske metode kalder vi for hjælp til selvhjælp. Det er skolens overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for eget liv.

Kofoeds Skole tilbyder:

 • gratis undervisning i dansk, engelsk og samfundsfag
 • værkstedsarbejde (køkkenværksted, et kreativt værksted og et træ-, ben- og cykelværksted)
 • rådgivning
 • musik, kor og dans i samarbejde med den grønlandske forening Ikerasak – onsdag fra kl. 15-18
 • fællesspisning mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8-14 samt onsdag og fredag fra kl. 8-13
 • ”Kom og vær med”-arrangement for alle ledige, hvor frivillige tilbyder gratis undervisning, værkstedsarbejde, rådgivning og fællesspisning – mandag og torsdag fra kl. 14-20.
 • familieklub og netværksgrupper for mænd, kvinder nyankomne og ældre

Download Kofoeds Skole Aalborgs infoark

Kontakt:
Kofoeds Skole Aalborg
Ågade 23
9000 Aalborg
Mail: hellec@kofoedsskole.dk (Sektionsleder Helle Rønn Christensen)

Pilotprojekt i Aalborg Øst

En arbejdsgruppe i Aalborg Øst på to boligsociale medarbejdere fra henholdsvis Himmerland Boligforening og Boligforeningen Vanggården, en netværkskoordinator, to frivillige, Projekt 9220 og det lokale kvarterværksted har vurderet, at der mangler et tilbud til socialt udsatte og marginaliserede borgere i Aalborg Øst.

Derfor etableres der – i samarbejde med Kofoeds Skole Aalborg – et socialt tilbud, hvor der hver tirsdag vil være en ‘Kofoeds Skole Dag’ med fællesspisning, socialt samvær, aktiviteter, undervisning og rådgivning i en lejlighed på Sallingsundvej 71. st. th.

I første omgang sker etableringen af tilbuddet som et pilotprojekt, der skal afdække om der er behov for et sådant tilbud.

Download folderen Pilotprojektet i Aalborg Øst

Ledige på Kofoeds Skole skal hjælpes til et jobnetværk

Et nyt mentorkorps skal skabe jobnetværk for ledige på Kofoeds Skole Aalborg. To frivillige har startet et nyt projekt kaldet ”Mentorstøtte til ledige på Kofoeds Skole Aalborg, som skal skabe jobnetværk” for dem, som er klar til det. Ideen kommer fra et lignende projekt fra Aalborg Sprogskole og Nykredit. 10 frivillige og elever fra Kofoeds Skole har som de første meldt sig til projektet. Der vil være mulighed for løbende tilmelding.

Læs mere om Det nye mentorkorps

Har du lyst til at vide mere og/eller tilmelde dig:
Helle Rønn Christensen
Leder af Kofoeds Skole Aalborg
Mail: hellec@kofoedsskole.dk


Grønlænderenheden i Aalborg Kommune

Den 1. marts 2009 åbnede Grønlænderenheden i Aalborg Kommune. Byens politikere havde besluttet, at indsatsen over for grønlandske kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed, skulle samles i en specialenhed. Baggrunden herfor var, at målgruppen har behov for rådgivere med en specialiseret viden og indsigt i grønlændernes særlige kulturelle baggrund og arbejdsidentitet.

I kommunen er der ca. 160 grønlændere, som har problemer ud over ledighed, og en stor del af dem har omfattende sociale, fysiske og psykiske problemstillinger.

Grønlænderenheden består af tre jobcentermedarbejdere og to socialcentermedarbejdere, og er organisatorisk placeret på Integrationscentret.

Integrationscentret har gennem mange år erfaring med at arbejde med mennesker, der kommer fra en anden kultur og med mennesker, der for langt de flestes vedkommende har brug for hjælp til at blive integreret på arbejdsmarkedet og i det danske samfund. Derfor blev Grønlænderenheden placeret der. Integrationscentret er allerede godt i gang med at opsøge viden om Grønland og den målgruppe af grønlændere, der er i Grønlænderenheden.

Kontakt:
Jobcenter Integration
Kastetvej 26
9000 Aalborg
Tlf.: 9931 5868

Sulisa: beskæftigelsestilbud for udsatte grønlændere i Aalborg

Grønlænderenheden i Aalborg har lanceret et nyt tiltag for byens udsatte grønlændere. Sulisa er navnet på det beskæftigelsesprojekt som vil åbne dørene for 15 unge, grønlandske kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed, såsom misbrug, psykiske problemer og omsorgssvigt.

Der er ansat to nye medarbejdere, som vil arbejde med de 15 unge i et forløb på 12 måneder. Målsætningen med projektet er at mindst otte af de unge skal være i ordinær beskæftigelse eller udannelse efter forløbet. Hvis dette mål nås vil projektet få bevilling til at fortsætte.

Grønlænderenheden har nu i 1½ år benyttet Aalborg kommunes eksisterende tilbud i en målrettet indsats for kommunens udsatte grønlændere.

SKP-tilbud til hjemløse grønlændere med misbrugsproblemer

I Aalborg Kommune kan hjemløse eller funktionelt hjemløse grønlændere med misbrugsproblemer få SKP-støtte.

Tilbuddet er organiseret på Svenstrupgård, Lejrevej 10, 9230 Svenstrup og er en del af støtte- og kontaktpersonordningen. SKP-medarbejderen er grønlænder og kender til grønlandsk kultur og levevis.

Medarbejder Frida Nielsen kan kontakes på tlf. 22817905.

Læs om SKP-teamet i Aalborg Kommune.


Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn er en politisk uafhængig NGO (Non-Governmental Organization), der arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn og unge bosiddende i Grønland eller Danmark, kan leve et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder.

Foreningen Grønlandske Børn gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Kontakt:
Foreningen Grønlandske Børn
Kulturhuset Trekanten
Sebbersundsvej  2A
9220 Aalborg Ø


Brobyggerselskabet – De Udstødte, Aalborg Kommune

Brobyggerselskabet – De Udstødte er en afdeling under Social- og Sundhedsforvaltningen i Aalborg kommune. Det overordnede mål er at medvirke til at forbedre livsvilkårene for de udstødte og hjemløse borgere, som opholder sig i Aalborg. Sigtet er at bygge bro fra “normalsamfundet” ud til de hjemløse og udstødte.

Brobyggerselskabet har været ankermand for etablering af netværksgruppen “eksplosive grønlændere”. Netværket arbejder med at finde løsninger for en lille gruppe meget utilpassede grønlændere, der er svære at rumme i de eksisterende tilbud.

I Aalborg har man erfaret, at gruppen af nyankomne unge grønlændere med risiko for at blive udsatte er voksende. Derfor iværksatte man i 2008 en kortlægning af gruppen, der primært skal give et øjebliksbillede af, hvor stor målgruppen er, og sekundært medvirke til at identificere den.

Download Nyankomne unge grønlændere i Aalborg – en undersøgelse
Download Socialt udsatte grønlændere i Aalborg

Kontakt:
Brobyggerselskabet – De Udstødte
Jernbanegade 23. 2., N
9000 Aalborg


Bo- og Gadeteamet

Bo- og Gadeteamet er driftsenheden for Aalborg kommunes indsats på udstødteområdet. Teamet fungerer som paraplyorganisation for det opsøgende arbejde, flere botilbud samt udviklingsprojekter – alle relateret til målgruppen af hjemløse og socialt udsatte borgere. Bo- og Gadeteamet har medarbejdere hvis arbejde er målrettet specifikt socialt udsatte grønlændere i Aalborg.

Kontakt:
Bo- og Ga­de­tea­met
Ba­de­hus­vej 1, 1 sal
9000 Aal­borg