Printlogo for Udsatte Grønlændere

Parat til læring og undervisning til udsatte grønlændere (afsluttede projekter)

Kort beskrivelse af tilbud

’Parat til læring og undervisning’ er navnet på en pulje under Børne- og Undervisningsministeriet. Puljen havde til formål at igangsætte og afprøve metoder for socialt udsatte grønlændere for at gøre dem mere parate til at tilegne sig det danske sprog.

Fire kommuner fik finansiering gennem puljen til fire borgerrettede projekter i 2019/2020.

  • Odense: Indslusning til danskundervisning
  • Esbjerg: Parat til læring
  • Vejle: Vi lærer dansk
  • Aalborg: På sporet mod uddannelse og job

Projekterne er ikke længere aktive. De fire projekter byggede på samme grundprincipper, derfor beskrives de her under ét. Man kan få mere viden om lokale projekter hos de respektive kommuner.

Projekterne havde det fælles formål at understøtte og forbedre situationen for socialt udsatte voksne grønlændere med særlige behov og utilstrækkelige danskkundskaber. Med udgangspunkt i målgruppens sociale situation, skulle projektaktiviteterne understøtte målgruppens parathed til læring, undervisning og tilegnelse af det danske sprog. Samtidig var det vigtigt, at projekterne forholdt til sig deltagernes læringsmæssige og sociale udfordringer, for at hjælpe dem til øget livskvalitet og til at finde bedre fodfæste i det danske samfund.

Målgruppen for de respektive projekter var socialt udsatte grønlændere i indsatser målrettet beskæftigelse og social integration. Kendetegnene for målgruppen var dårlige erfaringer med læringsforløb eksempelvis i form af gentagne oplevelser af faglige nederlag, mobning og afbrudte skoleforløb. En stor del af deltagerne havde ikke havde haft rollemodeller i deres opvækst, der opmuntrede til uddannelse eller selv havde taget en uddannelse. Samtidig var deltagernes sociale og personlige situation en udfordring i forhold til at holde fokus på læring.

Projekterne foregik i Odense, Vejle, Aalborg og Esbjerg Kommune i samarbejde med lokale samarbejdspartnere eksempelvis de grønlandske huse og lokale forsorgshjem.

Teori og viden

Indsatserne havde varierende praksis, men var gennemgående bygget op om et fokus på relationelle medarbejderkompetencer samt viden om undervisning i dansk som andet sprog til socialt udsatte voksne med særlige behov.

De respektive projekter fik  ny viden om socialt udsatte voksne grønlændere og målgruppes særlige udfordringer i forhold til at indgå i læringsforløb. Derudover blev der skabt indsigt i samspillet mellem læringsmæssige og personlige og/eller sociale udfordringer hos målgruppen.

Virkning

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har evalueret projekterne på tværs af de fire projektkommuner (’Evaluering af puljen Parat til læring og undervisning’, 2020).

Evalueringen viste, at aktiviteterne i de respektive projekter særligt havde bidraget til en positiv udvikling hos deltagerne i forhold til øget selvværd og styrket selvopfattelse, styrkede handlekompetencer og nye mestringsstrategier. Deltagerne havde desuden fået forbedrede kompetencer i dansk, et styrket mod på at tale dansk samt styrket motivation for læring.

Evalueringen identificerede tre parametre, der havde særlig betydning for indsatsernes positive virkning på målgruppens parathed til læring og undervisning: 1) indsatsen var designet ud fra målgruppens særlige behov, 2) relationer var bærende for indsatsens succes, og 3) personlige og sociale udfordringer havde betydning for læringsparatheden hos målgruppen.

Evalueringen fremhæver, at disse tre parametre med fordel kan tænkes ind i design og gennemførelse af fremtidige indsatser med det formål at styrke paratheden til læring, undervisning og sprogtilegnelse hos socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Beskrivelse af praksis

I ’Evaluering af puljen Parat til læring og undervisning’ udarbejdet af EVA i 2020 er der overordnede beskrivelser af de respektive tilbud, deres organisering og målgrupper.

Uddybende beskrivelser findes i interne dokumenter i de respektive kommuner.

Mål

Målet med puljen var at understøtte, at herboende socialt udsatte grønlændere med særlige behov og utilstrækkelige danskkundskaber fik mulighed for at deltage i understøttende aktiviteter for at forbedre deres situation i forhold til sprogkundskaber og socialt.

Specifikke succeskriterier og mål for deltagerne varierede fra projekt til projekt. Der blev foretaget registrering af gennemførelseskvotienter i undervisningen samt videreforløb i anden uddannelse eller beskæftigelse.

Succeskriterier og mål varierede fra projekt til projekt. Projekterne registrerede, hvor mange der gennemførte undervisningen og kom videre i anden uddannelse eller beskæftigelse.

Faglig refleksion

Faglig refleksion foregik forskelligt i de fire projektkommuner.

Der var mulighed for faglig refleksion på tværs af kommunerne i fælles workshop med fokus på tværgående læringspunkter.

Samarbejde på tværs

Projekterne var forankret i kommunen og samarbejdede med sprogcentre, lokale samarbejdspartnere og civilsamfundsorganisationer.

Samarbejdet på tværs bidrog til at akkumulere viden om målgruppen socialt udsatte voksne grønlændere, viden om undervisning i dansk som andet sprog og viden om undervisning af voksne med særlig sårbarhed.

Odense: I Odense var projektet et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Sprogcenteret Lær Dansk, Forsorgshjemmet St. Dannesbo samt Det Grønlandske Hus.

Esbjerg: I Esbjerg var projektet et samarbejde mellem jobcenteret, aktiverings- og værestedet Oqqumut (et samarbejde mellem Kofoeds Skole, Esbjerg Kommune og Det Grønlandske Hus Odense) samt AOF Job og Dansk.

Vejle: I Vejle var projektet et samarbejde mellem Myndighedsafdelingen i Vejle Kommune og Vejle Sprogcenter.

Aalborg: I Aalborg var projektet et samarbejde mellem Aalborg Kommunes Job- og integrationshus, HF & VUC Nordjylland, FGU Aalborg samt Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Opsamling

Teori og viden: Praksis var overordnet bygget op med fokus på relationelle kompetencer og viden om dansk som andet sprog. I  de respektive projekter blev der tilvejebragt ny viden om socialt udsatte voksne grønlændere og deres særlige udfordringer i forhold til at indgå i læringsforløb samt samspillet mellem læringsmæssige og personlige og/eller sociale udfordringer.

Virkning for målgruppen: Er dokumenteret i en ekstern evaluering fra Dansk Evalueringsinstitut fra 2020. Tre elementer havde særlig betydning for virkningen: 1) Det var betydningsfuldt, at indsatsen var designet ud fra målgruppens særlige behov, 2) relationer var bærende for indsatsens succes og 3) personlige og sociale udfordringer havde betydning for læringsparatheden hos målgruppen.

Beskrivelse af praksis: Der er overordnede beskrivelser af de respektive projekter i den eksterne evaluering fra Dansk Evalueringsinstitut fra 2020. Øvrig viden om projekterne findes i interne dokumenter i de enkelte kommuner.

Mål for borgerne: Specifikke succeskriterier og mål for deltagerne varierede fra projekt til projekt. Projekterne registrerede, hvor mange der gennemførte undervisningen og kom videre i forløb i anden uddannelse eller beskæftigelse.

Faglig refleksion: Foregik forskelligt i de respektive projektkommuner. Der var mulighed for faglig refleksion på tværs af kommunerne i fælles workshop med fokus på tværgående læringspunkter.

Samarbejde på tværs: Projekterne var forankret i kommunerne i samarbejde med sprogcentre og lokale samarbejdspartnere og civilsamfundsorganisationer.